Online právna poradňa

Prečo využívať online právne poradenstvo tzv. e-lawyering?
Prax ukazuje, že prevažná väčšina fyzických i právnických osôb v Slovenskej republike doposiaľ nevyužíva preventívne právne rady a služby kvalifikovaného právnika, ktoré umožnia rozšíriť v potrebnej miere právne vedomie, v štádiu ešte pred ich vstupom do právnych vzťahov resp. uskutočnením krokov, s ktorými sa spájajú právne následky – nezriedka i veľmi závažné.

Čo Vám ponúka naša online poradňa?
Online právna poradňa je efektívny a moderný nástroj, ktorý umožňuje získavať kvalitné právne poradenstvo a plnohodnotný právny servis skutočne každému:

  • z pohodlia Vašej kancelárie, či domova pri zachovaní Vašej anonymity a úplnej diskrétnosti,
  • s maximálnou úsporou Vášho času, keďže nemusíte osobne prísť do advokátskej kancelárie a je výlučne na Vás kedy nás online „navštívite“,
  • za prijateľnú cenu, keďže odpadajú všetky náklady spojené s organizáciou a uskutočnením osobného stretnutia v priestoroch advokátskej kancelárie (pre ilustráciu, cena online právnej rady nevyžadujúcej časovo náročný právny rozbor je 19 eur).

Mnoho ľudí neznalých právnych úskalí, nástrah či len aktuálne platnej právnej úpravy, prichádza do advokátskych kancelárií či na notárske úrady až potom, keď už podpísali či urobili neprezieravo niečo, čo má pre nich, ako následne zisťujú, nepriaznivé dôsledky a... možností nápravy už mnoho neostáva, ak ešte vôbec nejaká možnosť zostáva je spravidla finančne náročná... pretože Alea iacta est ! (kocky sú hodené)

Dôvody, prečo klienti „preventívne“ resp. keď si to situácia vyžaduje nevyužívajú služby kvalifikovaných právnikov, sa prelínajú a podľa našich skúseností tie zásadné môžeme označiť nasledovne:

  • podcenenie situácie – „dám si pozor a situáciu dokážem vyriešiť aj sám bez právnika“
  • nedostatok času – „nemám čas navštíviť právnika“ alebo „kde teraz budem právnika hľadať“
  • nedostatok financií resp. snaha ušetriť – „načo dávať zbytočné peniaze na právnika“
Právne rozbory

Komplexná právna a skutková analýza veci, zhodnotenie právneho postavenia klienta, posúdenie miery úspešnosti v prípadnom súdnom spore a predpoklady vymožiteľnosti práva, odpovede na Vaše otázky, návrhy riešenia veci...

čítať ďalej...
Žaloby a právne podania

Príprava právnych podaní, žalôb, návrhov a opravných prostriedkov – napr. vymáhanie pohľadávok, úprava výživného, rozvod, vysporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva, odvolania a sťažnosti v trestnom konaní...

čítať ďalej...
Príprava a analýza zmlúv

Vyhotovenie kúpnych, darovacích a nájomných zmlúv ohľadne nehnuteľností, motorových vozidiel a pod., pracovné zmluvy, výpovede, rozbory a úprava existujúcich zmluvných návrhov, upozornenie na zmluvné riziká a návrhy prijateľných alternatívnych riešení...

čítať ďalej...
Obchodné spoločnosti

Založenie a zmeny obchodných spoločností, valné zhromaždenia (zmeny zakladateľských dokumentov, zmeny v orgánoch spoločností atď.), prevody obchodných podielov, návrhy pre obchodný register s využitím zaručeného elektronického podpisu (polovičné súdne poplatky)...

čítať ďalej...
Poradenstvo prostredníctvom telefónu resp. systému Skype

V prípade potreby a v závislosti od charakteru veci si niektoré situácie vyžadujú užší a interaktívnejší kontakt medzi klientom a advokátom, preto máte možnosť si s advokátom v rámci rozhovoru prekonzultovať právne súvislosti spojené s Vašou vecou a priamo sa opýtať na možnosti riešení resp. na to, čo Vás v danej problematike zaujíma...

čítať ďalej...

Naše motto

Umožniť každému podnikateľovi či bežnému občanovi, ktorý pristupuje k svojmu životu zodpovedne, aby v rámci právneho poriadku Slovenskej republiky a Európskej únie bez plytvania svojim časom a bez zbytočných nákladov, mal prístup k právnym službám, ktoré mu umožnia kvalifikovane sa rozhodovať a prinesú mu potrebnú právnu istotu do jeho pracovných aktivít i do jeho súkromného života."

Kontakt

Advokátska kancelária Andrej Cifra
J. Kráľa 5/A
984 01 Lučenec
Telefón: 047 / 41 11 742
Mobil:
0908 902 046
0918 995 580