Služby

Uvedený prehľad je len informatívny a nezahŕňa celú škálu poskytovaných služieb:

Všeobecné právne služby:

 • Príprava a poskytovanie právnych porád a právnych rozborov aj vrátane písomných v rámci vybavovania právnej agendy klienta.
 • Príprava, posudzovanie, spracovanie a spisovanie písomných právnych rozborov, zmlúv, listín a iných obdobných písomností právneho charakteru.
 • Zastupovanie klienta pred súdmi, rozhodcami, daňovými orgánmi, orgánmi štátnej správy a samosprávy, pred notármi, exekútormi a pred inými obdobnými orgánmi.
 • Zastupovanie klienta pri obchodných a iných podobných právnych rokovaniach medzi klientom a inými právnickými alebo fyzickými osobami, resp. v mene klienta voči iným právnickým alebo fyzickým osobám.

Občianske právo:

 • Vypracovanie zmlúv, právnych podaní a iných listín.
 • Vypracovanie žalôb a návrhov na súd a zastupovanie v konaní pred súdmi (majetkové nároky a nároky vyplývajúce z neoprávnených zásahov do práv spojených s osobnosťou človeka).
 • Právny servis pri nakladaní s nehnuteľnosťami, bytmi a nebytovými priestormi (predaj, darovanie, nájom atď.), vrátane otázok súvisiacich s bytovými spoločenstvami.

Obchodné právo:

 • Vypracovanie obchodno-právnych zmlúv, právnych podaní a iných listín.
 • Zakladanie obchodných spoločností, zmeny v obchodných spoločnostiach, zastupovanie pred registrovými súdmi, živnostenskými úradmi resp. inými správnymi orgánmi.
 • Vypracovanie žalôb a návrhov na súd a zastupovanie v konaní pred súdmi v obchodných sporoch.
 • Vymáhanie pohľadávok.

Mimovládne organizácie:

 • Zakladanie a zmeny neziskových organizácii, občianskych združení, nadácií a neinvestičných fondov a ich právny servis.

Trestné právo:

 • Vypracovanie písomných podaní orgánom činným v trestnom konaní a súdom (podania, návrhy, sťažnosti, odvolania a pod.).
 • Zastupovanie klienta (obvineného alebo poškodeného) v trestnom konaní.

Rodinné právo:

 • Právny servis, vrátane zastupovania pred súdom, pri rozvode a vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov, pri uplatňovaní nárokov na výživné a pri zastupovanie v konaní o úprave práv a povinností k maloletým deťom.

Pracovné právo:

 • Vypracovanie žalôb a návrhov na súd pre zamestnávateľov a zamestnancov (náhrada škody, pracovné úrazy, neplatnosť skončenia pracovného pomeru, mzdové nároky atď.)
 • Spisovanie listín o pracovnoprávnych úkonoch (pracovné zmluvy, výpovede, okamžité skončenia pracovného pomeru, dohody).

Správne právo:

 • Zastupovanie pred orgánmi štátnej správy a právne poradenstvo.

Ústavné právo:

 • Vypracovanie ústavných sťažností a zastupovanie v konaní pred ústavným súdom.
Online právne služby

Potrebujete vyjasniť právnu situáciu alebo vyriešiť právny problém?
Využite našu online poradňu a zabezpečte si právny servis priamo z pohodlia Vašej kancelárie či Vášho domova.

čítať ďalej...
Mediácia

Nezhody vo Vašich pracovných či súkromných vzťahoch hrozia vznikom súdneho sporu alebo sa už dostali na súd? Využite možnosť mimosúdneho riešenie sporov prostredníctvom mediácie, šetrite svoj čas a peniaze a vyriešte svoj spor tak, aby boli všetci zúčastnení víťazmi.

Elektronický podpis

Zakladáte obchodnú spoločnosť alebo v nej robíte zmeny?
Pri našich službách využívame zaručený elektronický podpis, súdne poplatky obchodného registra sa tým znižujú na polovicu a Vy tak šetríte.

Registračné sídlo pre obchodné spoločnosti

Chcete podnikať na juhu stredného Slovenska?
Ponúkame Vám registračné a poštové sídlo v meste Lučenec.
V prípade Vášho záujmu Vám poskytneme aj právny a účtovný servis, zastupovanie pred daňovými orgánmi a komplexné zázemie pre Vaše podnikanie.

Naše motto

Umožniť každému podnikateľovi či bežnému občanovi, ktorý pristupuje k svojmu životu zodpovedne, aby v rámci právneho poriadku Slovenskej republiky a Európskej únie bez plytvania svojim časom a bez zbytočných nákladov, mal prístup k právnym službám, ktoré mu umožnia kvalifikovane sa rozhodovať a prinesú mu potrebnú právnu istotu do jeho pracovných aktivít i do jeho súkromného života."

Kontakt

Advokátska kancelária Andrej Cifra
J. Kráľa 5/A
984 01 Lučenec
Telefón: 047 / 41 11 742
Mobil:
0908 902 046
0918 995 580