Obchodné spoločnosti

Zakladanie a zmeny obchodných spoločností (s.r.o., a.s., v.o.s., k.s.) v rámci celého Slovenska, valné zhromaždenia (zmeny zakladateľských dokumentov, zmeny v orgánoch spoločností, schvaľovanie účtovnej závierky), prevody obchodných podielov, vypracovanie návrhov pre obchodný register s využitím zaručeného elektronického podpisu (súdne poplatky obchodného registra sa v prípade podania návrhu podpísaného zaručeným elektronickým podpisom znižujú na polovicu)...

Porovnanie nákladov na založenie s.r.o.

model "Samostatne"model "Podpora"model "Riešenie"
ÚkonKlient si zakladá s.r.o. sámPripravíme podklady, poradíme ako na to a ostatné si zabezpečuje klient sámKlient využije služby našej kancelárie
Správny poplatok za jednu voľnú živnosť5,00 €5,00 €5,00 €
Súdny poplatok za zápis s.r.o. do obchodného registra331,50 €331,50 €165,75 €
Poplatky za osvedčovanie podpisov a listín (dvojosobová s.r.o.)cca 70 €cca 70 €cca 7 €
Poplatky za naše služby0,00 €120,00 €250,00 €
Spolu406,50 €526,50 €427,75 €

Z uvedeného porovnania nákladov na založenie s.r.o. vyplýva, že pre klienta je cenovo najvýhodnejším a zároveň najmenej prácnym model “Riešenie”, v rámci ktorého zabezpečuje založenie s.r.o. naša kancelária a účasť klienta na celom procese zakladania s.r.o. sa obmedzuje iba na nevyhnutné úkony.

Model „Riešenie“ zahŕňa:

 • vypracovanie všetkých dokumentov potrebných k založeniu spoločnosti v elektronickej podobe vrátane aj návrhu na ohlásenie živností a návrhu na zápis do obchodného registra (Word)
 • oboznámenie klienta s celým procesom založenia a vzniku spoločnosti (scenár založenia s.r.o.)
 • vypracovanie elektronického návrhu na vybavenie živnostenských listov
 • poplatky na živnostenskom úrade a náklady spojené s osvedčovaním podpisov a listín si platí klient resp. po obdržaní príslušnej úhrady ceny poplatku od klienta ich zaplatíme my
 • vypracovanie, skompletizovanie a skontrolovanie návrhu na zápis do obchodného registra
 • podanie elektronického návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra so všetkými povinnými prílohami
 • úhrada súdneho poplatku obchodnému registru za klienta
 • vypracovanie návrhu na registrácia pre daň z príjmov právnických osôb pre príslušný daňový úrad

Model „Podpora“ zahŕňa:

 • vypracovanie všetkých dokumentov potrebných k založeniu spoločnosti v elektronickej podobe vrátane aj návrhu na ohlásenie živností a návrhu na zápis do obchodného registra (Word)
 • oboznámenie klienta s celým procesom založenia a vzniku spoločnosti (scenár založenia s.r.o.)
 • klient podáva vypracované dokumenty a návrhy na živnostenský úrad a obchodný register sám
 • klient si hradí sám všetky poplatky (živnostenský a obchodný register) a náklady spojené s osvedčovaním podpisov a listín

Cena za naše služby pri založení s.r.o. podľa modelov „Podpora“ a „Riešenie“ sa vzťahuje na jedno až dvojosobové spoločnosti (zakladané fyzickými osobami), s jedným konateľom a s jeden až desiatimi voľnými ohlasovacími živnosťami. Pri inej štruktúre s.r.o. sa cena upravuje v závislosti od rozsahu doplňujúcich požiadaviek klienta.

Úradné poplatky pri založení s.r.o. sa zvyšujú v závislosti od počtu spoločníkov a konateľov v spoločnosti, ako aj od počtu a druhu predmetov podnikania.

Postup

1. Vyplňte nižšie uvedený formulár.
V položke správa uveďte, akú obchodnú spoločnosť chcete založiť (právnu formu, predpokladané sídlo, počet spoločníkov a konateľov a pod.) a aké sú zamýšľané predmety činnosti (podnikania), resp. uveďte, aké zmeny či úkony v už existujúcej spoločnosti potrebujete uskutočniť.
Odošlite žiadosť o poskytnutie právnej služby.

2. V notifikačnej správe (zvyčajne do 24 hod.) Vám oznámime čas potrebný k vyhotoveniu Vami požadovaných podkladov, vyžiadame doplňujúce informácie a oznámime cenu za právnu službu. Zároveň Vám budú doručené informácie o úhrade za poskytnutie právnej služby.

3. Po pripísaní Vašej úhrady na náš účet Vám v určenej lehote zašleme e-mailom všetky podklady, ktoré sú potrebné k Vami požadovanej právnej službe spolu s inštrukciami k ich podaniu na obchodný register.

Oznamujeme Vám a poučujeme Vás, že:

 • právnu službu poskytuje advokát zapísaný v zozname Slovenskej advokátskej komory,
 • všetky informácie, ktoré nám zašlete sú považované za diskrétne, v zmysle zákona o advokácii sme viazaní mlčanlivosťou,
 • odoslaním formulára sa k ničomu nezaväzujete,
 • za Váš súhlas s poskytnutím právnej služby sa považuje až pripísanie Vašej úhrady na účet advokátskej kancelárie,
 • o cene za právnu službu budete informovaný v rámci notifikačnej správy o prijatí Vašej správy, pokiaľ o službu v takom prípade nebudete mať záujem, jednoducho nič neuhradíte,
 • vyhradzujeme si právo bez odôvodnenia neodpovedať na zaslanú žiadosť o poskytnutie právnej služby.

Odoslaním formulára beriete uvedené oznámenia a poučenia na vedomie.

 

Meno a priezvisko *

Okres trvalého pobytu *

Email *

Telefón *

Skype kontakt

Ochrana proti spamu *

Správa *

* - povinné údaje

 
Právne rozbory

Komplexná právna a skutková analýza veci, zhodnotenie právneho postavenia klienta, posúdenie miery úspešnosti v prípadnom súdnom spore a predpoklady vymožiteľnosti práva, odpovede na Vaše otázky, návrhy riešenia veci...

čítať ďalej...
Žaloby a právne podania

Príprava právnych podaní, žalôb, návrhov a opravných prostriedkov – napr. vymáhanie pohľadávok, úprava výživného, rozvod, vysporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva, odvolania a sťažnosti v trestnom konaní...

čítať ďalej...
Príprava a analýza zmlúv

Vyhotovenie kúpnych, darovacích a nájomných zmlúv ohľadne nehnuteľností, motorových vozidiel a pod., pracovné zmluvy, výpovede, rozbory a úprava existujúcich zmluvných návrhov, upozornenie na zmluvné riziká a návrhy prijateľných alternatívnych riešení...

čítať ďalej...
Obchodné spoločnosti

Založenie a zmeny obchodných spoločností, valné zhromaždenia (zmeny zakladateľských dokumentov, zmeny v orgánoch spoločností atď.), prevody obchodných podielov, návrhy pre obchodný register s využitím zaručeného elektronického podpisu (polovičné súdne poplatky)...

čítať ďalej...
Poradenstvo prostredníctvom telefónu resp. systému Skype

V prípade potreby a v závislosti od charakteru veci si niektoré situácie vyžadujú užší a interaktívnejší kontakt medzi klientom a advokátom, preto máte možnosť si s advokátom v rámci rozhovoru prekonzultovať právne súvislosti spojené s Vašou vecou a priamo sa opýtať na možnosti riešení resp. na to, čo Vás v danej problematike zaujíma...

čítať ďalej...

Naše motto

Umožniť každému podnikateľovi či bežnému občanovi, ktorý pristupuje k svojmu životu zodpovedne, aby v rámci právneho poriadku Slovenskej republiky a Európskej únie bez plytvania svojim časom a bez zbytočných nákladov, mal prístup k právnym službám, ktoré mu umožnia kvalifikovane sa rozhodovať a prinesú mu potrebnú právnu istotu do jeho pracovných aktivít i do jeho súkromného života."

Kontakt

Advokátska kancelária Andrej Cifra
J. Kráľa 5/A
984 01 Lučenec
Telefón: 047 / 41 11 742
Mobil:
0908 902 046
0918 995 580