Príprava a analýza zmlúv

Vyhotovenie kúpnych a darovacích zmlúv ohľadne nehnuteľností (pozemky, stavby, byty), motorových vozidiel a pod., vyhotovenie nájomných zmlúv ohľadne nehnuteľností, nebytových priestorov, bytov, motorových vozidiel a strojových zariadení, pracovné zmluvy, výpovede, rozbory a úprava existujúcich zmluvných návrhov, upozornenie na zmluvné riziká a návrhy prijateľných alternatívnych riešení...

Postup

1. Vyplňte nižšie uvedený formulár.
V položke správa uveďte, akú zmluvu máte záujem vyhotoviť resp. akú zmluvu potrebujete posúdiť, zároveň jednoducho a zrozumiteľne uveďte cieľ, ktorý uzatvorením zmluvy sledujete.
Odošlite žiadosť o poskytnutie právnej služby.
V prípade, že potrebujete vyhotoviť právnu analýzu už pripravenej zmluvy, zároveň nám text zmluvy v programe Microsoft Word zašlite emailom na adresu:

2. V notifikačnej správe (zvyčajne do 24 hod.) Vám oznámime čas potrebný k vyhotoveniu Vami požadovanej zmluvy resp. ku spracovaniu právnej analýzy Vami zaslanej zmluvy, cenu za právnu službu a podľa potreby Vám zašleme doplňujúce otázky potrebné k poskytnutiu právnej služby. Zároveň Vám budú doručené informácie o úhrade za poskytnutie právnej služby.

3. Po pripísaní Vašej úhrady na náš účet Vám v určenej lehote zašleme v závislosti od Vašej žiadosti buď vypracovanú zmluvu alebo pripomienkovaný text Vami zaslanej zmluvy s upozornením na prípadný nesúlad s právnymi predpismi, na zmluvné riziká zo zmluvy pre Vás vyplývajúce spolu s návrhom vhodných zmluvných ustanovení.

Oznamujeme Vám a poučujeme Vás, že:

  • právnu službu poskytuje advokát zapísaný v zozname Slovenskej advokátskej komory,
  • všetky informácie, ktoré nám zašlete sú považované za diskrétne, v zmysle zákona o advokácii sme viazaní mlčanlivosťou,
  • odoslaním formulára sa k ničomu nezaväzujete,
  • za Váš súhlas s poskytnutím právnej služby sa považuje až pripísanie Vašej úhrady na účet advokátskej kancelárie,
  • o cene za právnu službu budete informovaný v rámci notifikačnej správy o prijatí Vašej správy, pokiaľ o službu v takom prípade nebudete mať záujem, jednoducho nič neuhradíte,
  • vyhradzujeme si právo bez odôvodnenia neodpovedať na zaslanú žiadosť o poskytnutie právnej služby.

Odoslaním formulára beriete uvedené oznámenia a poučenia na vedomie.

 

Meno a priezvisko *

Okres trvalého pobytu *

Email *

Telefón *

Skype kontakt

Ochrana proti spamu *

Správa *

* - povinné údaje

 
Právne rozbory

Komplexná právna a skutková analýza veci, zhodnotenie právneho postavenia klienta, posúdenie miery úspešnosti v prípadnom súdnom spore a predpoklady vymožiteľnosti práva, odpovede na Vaše otázky, návrhy riešenia veci...

čítať ďalej...
Žaloby a právne podania

Príprava právnych podaní, žalôb, návrhov a opravných prostriedkov – napr. vymáhanie pohľadávok, úprava výživného, rozvod, vysporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva, odvolania a sťažnosti v trestnom konaní...

čítať ďalej...
Príprava a analýza zmlúv

Vyhotovenie kúpnych, darovacích a nájomných zmlúv ohľadne nehnuteľností, motorových vozidiel a pod., pracovné zmluvy, výpovede, rozbory a úprava existujúcich zmluvných návrhov, upozornenie na zmluvné riziká a návrhy prijateľných alternatívnych riešení...

čítať ďalej...
Obchodné spoločnosti

Založenie a zmeny obchodných spoločností, valné zhromaždenia (zmeny zakladateľských dokumentov, zmeny v orgánoch spoločností atď.), prevody obchodných podielov, návrhy pre obchodný register s využitím zaručeného elektronického podpisu (polovičné súdne poplatky)...

čítať ďalej...
Poradenstvo prostredníctvom telefónu resp. systému Skype

V prípade potreby a v závislosti od charakteru veci si niektoré situácie vyžadujú užší a interaktívnejší kontakt medzi klientom a advokátom, preto máte možnosť si s advokátom v rámci rozhovoru prekonzultovať právne súvislosti spojené s Vašou vecou a priamo sa opýtať na možnosti riešení resp. na to, čo Vás v danej problematike zaujíma...

čítať ďalej...

Naše motto

Umožniť každému podnikateľovi či bežnému občanovi, ktorý pristupuje k svojmu životu zodpovedne, aby v rámci právneho poriadku Slovenskej republiky a Európskej únie bez plytvania svojim časom a bez zbytočných nákladov, mal prístup k právnym službám, ktoré mu umožnia kvalifikovane sa rozhodovať a prinesú mu potrebnú právnu istotu do jeho pracovných aktivít i do jeho súkromného života."

Kontakt

JUDr. Andrej Cifra
J. Kráľa 5/A
984 01 Lučenec
Telefón: 047 / 41 11 742
Mobil:
0908 902 046
0918 995 580

e-mail:
e-mail: