Ochrana úverových dlžníkov – spotrebiteľov (Príspevky) – Advokátska kancelária Andrej Cifra & partneri

Ochrana úverových dlžníkov - spotrebiteľov

Skúmanie schopnosti klienta spotrebiteľa splácať úver je zákonnou povinnosťou banky … a jej porušenie má následky

Inkasná spoločnosť chcela nadobudnúť pohľadávku vyplývajúcu zo spotrebiteľského úveru poskytovaného bankou a následne podať žalobu. Postup nadobúdania pohľadávky však obchádzal zákon. Pochybenie banky na začiatku úverového vzťahu pri skúmaní bonity spotrebiteľa jej znemožňovalo pohľadávku platne postúpiť tretiemu subjektu bez bankového oprávnenia. Aj napriek tomu banka pristúpila k postúpeniu a inkasná spoločnosť podala proti klientovi žalobu o 15.910,34 eur. Súd žalobu inkasnej spoločnosti zamietol. „Ako bolo zistené súdom prvej inštancie, príjem žalovaného bol nižší a existujúce úverové zaťaženie, najmä existujúcimi úvermi od nebankových spoločností, pričom právny predchodca tiež vôbec neprihliadal na sociálne pomery žiadateľa, jeho výdavky a vyživovacie povinnosti“ (Rozsudok Krajského súdu Trenčín, sp. zn.: 6CoCsp/43/2021 zo dňa 30.11.2021)

 

Poškodenej klientke nebankovky súd vyhovel.

Podľa rozsudku krajského súdu v Banskej Bystrici sp. zn. 17CoCsp/58/2020 IČS: 6618204680 v spojitosti s rozsudkom Okresného súdu Lučenec sp. zn. 7 Csp/106/2018 IČS: 6618204680 bola nebankovej spoločnosti P.C.S.  uložená povinnosť vrátiť klientke 1800,04 eur s prísl.

Nebankovka nemala nárok na úroky a poplatky, ktoré neoprávnene prijala od poškodenej klientky. Z odôvodnení súdov oboch stupňov vyplýva, že žalovaná nebanková spoločnosť protiprávne jednostranne zmenila v troch zmluvách o úvere navrhované podmienky (náležitosti) oproti pôvodným zmluvným  návrhom predloženým jej zo strany  klientky. Súčasne sa zistilo, že istiny troch poskytnutých úverov boli vo všetkých prípadoch nezákonne znížené o poplatky za fiktívne služby nebankovky, a teda klientke boli úvery poskytnuté v sume nižšej ako sa v zmluvách dohodlo.

 

Banka je povinná vrátiť poškodenej klientka neoprávnene inkasované úroky a poplatky.

Na základe právoplatného rozsudku Krajského súdu v Košiciach sp.zn. 3CoCsp/8/2020 z 16.12.2020 IČS: 7819200588 v spojitosti s rozsudkom Okresného súdu Rožňava sp.zn. 9Csp/32/2019 zo dňa 19.06.2019 bola úverová zmluva s bankou P. posúdená ako bezúročná a bezpoplatková a banka bola povinná vrátiť poškodenej spotrebiteľke bezdôvodne prijaté úroky a poplatky v sume 383,59 eur s prísl.

Krajský súd sa stotožnil s názorom okresného súdu a okrem iného konštatoval, že absencia údaju o správnej celkovej čiastke úveru má za následok bezúročnosť a bezpoplatkovosť úveru (t.j. banka nemá nárok na odplatu za úver) a spotrebiteľský úver súčasne nebol uzatvorený v písomnej forme, lebo oproti pôvodnému návrhu došlo v obsahu zmluvy ku zmene, ktorá nebola podpísaná poškodenou spotrebiteľkou.


Kúpil auto na úver v AAA, ale súd nariadil nebankovke vrátiť mu 5.874,12 eur.

Pána z Prešova si v roku 2013 kúpil v spoločnosti AAA Autocentrum auto na úver od nebankovej spoločnosti. Napriek nedostatku peňazí a rodinným problémom hradil splátky úveru načas počas šiestich rokov až do jeho splatenia v roku 2019. Za poskytnutý úver vo výške 5.379 eur určený na kúpu auta zaplatil nebankovke spolu 15.664,32 eur, čím ho preplatil o 10.285,32 eur. Na základe požiadavky klienta, ktorý sa na nás obrátil, sme skontrolovali zmluvu o úvere a súvisiace listiny a bolo zistené, že úver je bezúročný a bezpoplatkov.   Sprostredkovateľ úveru AAA Autocentrum totiž prirátal k sume 5.379 eur určenej výlučne na kúpu auta ďalšie poplatky vo výške 2.271,06 eur, ktoré nemali byť zahrnuté v istine ale mali byť súčasťou odplaty za úver. Následne po zaslaní predžalobnej výzvy bola v mene poškodeného klienta podaná na súd žaloba o zaplatenie nepremlčanej časti nároku na vrátanie sumy 5.874,21 eur.  Súd dal našim argumentom za pravdu a vec bola pre poškodeného klienta spotrebiteľa úspešne  rozhodnutá právoplatným rozsudkom Okresného súdu v Prešove sp. zn. 9Csp/90/2020 z 12.10.2020, ktorý uložil nebankovej spoločnosti povinnosť vrátiť mu  5.874,12 eur s príslušenstvom a nahradiť mu súčasne trovy konania. Toto bol ideálny prípad, keď úspešný klient za právne zastúpenie nič neplatil, lebo všetky výdavky za naše právne služby uhradila neúspešná nebanková spoločnosť. Z kvalitného odôvodnenia rozsudku pripájame ilustratívnu citáciu:  Celý proces kúpy vozidla a poskytnutie úveru v réžii Autocentra AAA Auto a.s. je sofistikovaným spôsobom oberania spotrebiteľov o finančné prostriedky. Autocentrum AAA ako zástupca žalovaného, ktorého konanie sa pričíta priamo žalovanému totižto napriek vedomosti o tom, že žalobca nepožadoval úver na nič iné ako na doplatok kúpnej ceny motorového vozidla poskytne jednostranne úver vyšší, zvýšený o akýsi poplatok za uzavretie a žalobcom neobjednané služby súvisiace s motorovým vozidlom.


Poštová banka povinná vrátiť odplatu za úver poškodenej spotrebiteľke.

Podľa rozsudku Krajského súdu v Košiciach sp. zn. 2CoCsp/28/2020 IČS: 7819202040 zo dňa 29.04.2021 v spojitosti s rozsudkom Okresného súdu Rožňava sp. zn. 6Csp/81/2019 zo dňa zo dňa 12.12.2019 bola zmluva o spotrebiteľskom  úvere žalovanej Poštovej banky posúdená ako bezúročná a bezpoplatková a banka bola povinná vrátiť poškodenej klientke sumu 575,66 eur s prísl.

Z odôvodnenia krajského súdu:

Žalovaná namietala, že žalobkyňa do výpočtu celkovej čiastky zahrnula aj poplatok za poistenie, ktoré bolo podľa jej tvrdenia dobrovoľné a nebolo podmienkou pre poskytnutie úveru. Žalobkyňa na druhej strane tvrdila, že poistenie musela uzavrieť a nebolo ho možné odmietnuť. Odvolací súd preskúmal Zmluvu a zistil, že v bode 2 Zmluvy sú uvedené možnosti: základný súbor poistenia a komplexný súbor poistenia. Možnosť ,,bez poistenia“ sa v Zmluve neuvádza. Ďalej je potrebné poukázať na skutočnosť, že sama žalovaná zahrnula poplatok za poistenie do výšky splátky 71,95 €, pričom ak podľa jej tvrdenia išlo o doplnkovú službu mimo poskytnutého úveru mala poplatok za poistenie uviesť osobitne. Takéto uvádzanie údajov spotrebiteľského úveru potom pôsobí zavádzajúco a vyvoláva mylnú predstavu o celkovej čiastke úveru, pričom, tak ako to skonštatoval aj súd prvej inštancie, pri takomto zavádzajúcom uvedení podstatných údajov spotrebiteľského úveru mohlo ísť o nekalú obchodnú praktiku zo strany žalovanej banky.

 

Aj banky robia chyby a dokonca dosť často. Viete prečo môže stratiť banka nárok na úroky a poplatky za poskytnutý úver?

Pánovi z okresu Lučenec sa zmenil život, keď v dôsledku úrazu musel podstúpiť operáciu a prišiel o prácu. Začali si mu množiť finančné problémy, ktoré sa rozhodol preklenúť úverom z banky, kým sa jeho zdravotný stav nezlepší. Žiadosť o úver 6.000 eur podal na pošte. Vtedy typické modro žlté tlačivo žiadosti o úver za neho vypísala pracovníčka  pošty, pán žiadosť iba podpísal a pracovníčka pošty odoslala žiadosť o úver na schválenie na vedenie Poštovej banky. O pár dní pána kontaktovali z pobočky pošty, že mu schválili úver iba 5.000 eur, ktorý mu už poukázali na účet a súčasne mu doručili to isté tlačivo, ktoré predtým podpísal, ale s tým rozdielom, že už obsahovalo aj doplnenú výšku schváleného úveru, výšku úroku atď. a samozrejme pečiatku a podpis osoby konajúcej za banku.  Pán úver použil a sedem rokov splácal ako sa mu dalo. Banke zaplatil veľa peňazí, banka však stále požadovala doplatiť vysokú sumu, a preto si nechal úverovú zmluvu skontrolovať v našej kancelárii. Úver bol  posúdený ako bezúročný a bezpoplatkový z dôvodov viacnásobného porušenia predpisov zo strany banky. Na súd bola v mene poškodeného klienta podaná žaloba, ktorá ho mala jednak ochrániť  pred vymáhaním niekoľkých tisíc euro, na ktoré už banka nemala nárok a súčasne mala poškodenému pánovi zabezpečiť vrátenie sumy 921 eur, ktorú banka od neho inkasovala neoprávnene.   Klienta sa podarilo ochrániť aj získať vrátenie preplatených peňazí.

Právoplatným rozsudkom Okresného súdu Lučenec sp. zn. 17Csp/37/2019 IČS: 6619201668 zo dňa zo dňa 08.06.2021 bola zmluva o spotrebiteľskom  úvere žalovanej Poštovej banky vyhodnotená ako bezúročná a bezpoplatková a banka bola zároveň povinná vrátiť poškodenému klientovi sumu 921 eur s prísl. a nahradiť mu všetky trovy právneho zastúpenia.

Z odôvodnenia rozsudku: Preskúmaním zmluvy súd zistil, že táto neobsahuje náležitosti podľa § 9 ods. 2 písmeno j) zákona č. 129/2010 Z.z. a to ročnú percentuálnu mieru nákladov a celkovú čiastku, ktorú musí spotrebiteľ zaplatiť vypočítané na základe údajov platných v čase uzatvorenia zmluvy o spotrebiteľskom úvere; uvedú sa všetky predpoklady použité na výpočet tejto ročnej percentuálnej miery nákladov. Na základe vyššie uvedeného súd konštatuje, že pokiaľ chýba alebo je uvedená nesprávne v zmluve o spotrebiteľskom úvere, čo i len jedna zákonom stanovená náležitosť, podľa zákona č. 129/2010 Z.z. je úver treba považovať za bezúročný a bez poplatkov v zmysle § 11 ods. 1 písmeno a) citovaného zákona.Žaloba bola podaná žalobcom dôvodne a zo strany žalovaného došlo k bezdôvodnému obohateniu o sumu 921,00 Eur, čo žalobca preukázal prehľadom splátok a úhrad. V dôsledku súdom konštatovanej bezúročnosti a bezpoplatkovosti spotrebiteľského úveru, ktorý bol žalobcovi poskytnutý, vznikla žalovanému povinnosť vrátiť žalobcovi majetkový prospech vo vyššie uvedenej výške, ktorý získal ako bezdôvodné obohatenie.

 

EOS KSI povinný vrátiť nezákonne prijaté zrážky zo mzdy

Krajský súd Banská Bystrica rozsudkom sp. zn. 16CoCsp/8/2021 IČS: 6620202760 zo dňa 27.05.2021 v spojitosti s rozsudkom Okresného súdu Lučenec sp. zn. 10Csp/60/2020 zo dňa 22.12.2020 uložil spoločnosti EOS KSI Slovensko, s.r.o. povinnosť vrátiť poškodenej spotrebiteľke 349 eur s prísl., ktoré boli nezákonne prijaté na základe zrážok zo mzdy vykonaných zamestnávateľom podľa dohody o zrážkach zo mzdy uzatvorenej ešte s  pôvodným poskytovateľom úveru a právnym predchodcom VÚB, a.s.

Z odôvodnenia rozsudku krajského súdu:

Odvolací súd sa stotožňuje aj s právnym záverom okresného súdu, že žalovaný nepreukázal, že oznámeniu o vyhlásení predčasnej splatnosti úveru predchádzala výzva podľa § 53 ods. 9 OZ, a teda že vyhlásenie predčasnej splatnosti úveru zo strany právneho predchodcu žalovaného nie je platné. Ak nedošlo k platnému predčasnému zosplatneniu pohľadávky, vzhľadom na ust. § 17 ods. 1 zákona č. 129/2010 Z. z. veriteľ nemohol platne previesť práva vyplývajúce zo zmluvy o spotrebiteľskom úvere na tretiu osobu, keďže jeho pohľadávka sa nestala splatnou pred termínom konečnej splatnosti spotrebiteľského úveru (viď bod 52 dôvodov napadnutého rozsudku). Keďže v konaní nebolo preukázané, že žalovaný platne nadobudol pohľadávku od svojho právneho predchodcu zo zmluvy o poskytnutí spotrebiteľského úveru, je prijatie plnenia titulom zrážok zo mzdy žalobkyne zo strany žalovaného plnením bez právneho dôvodu, ktoré zakladá bezdôvodné obohatenie tak, ako to uviedol okresný súd.


PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o. musel vrátiť poškodenej klientke odplatu.

Podľa právoplatného rozsudku Okresného súdu Rimavská Sobota sp. zn. 6Csp/181/2016 IČS: 6916212897 zo dňa 10.12.2019 v spojitosti s rozsudkom Krajského súdu Banská bystrica sp. zn. 16CoCsp/12/2020 zo dňa 18.03.2021 bola žalovaná spoločnosť PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o. zaviazaná vrátiť poškodenej spotrebiteľke neoprávnene inkasovaná odplatu v sume 2.652,21 eur s prísl.

Z odôvodnenia rozsudku prvostupňového súdu: Súd považuje predmetnú zmluvu o úvere za bezúročnú a bezpoplatkovú z toho dôvodu, že v zmluve o spotrebiteľskom úvere je nesprávne uvedená RPMN v neprospech spotrebiteľa, pretože je nelogické, aby RPMN za úver bola nižšia ako ročná úroková sadzba úveru ako to bolo dohodnuté v tomto prípade, keď v bode 6. – údaje o schválenom revolvingovom úvere je uvedená RPMN za úver vo výške 66,12 % a ročná úroková sadzba úveru je 70,01 %, keď RPMN za úver obsahuje všetky náklady spojené s úverom. Podľa názoru súdu je ročná úroková sadzba úveru vo výške 70,01 % v zmysle § 3 Občianskeho zákonníka v rozpore s dobrými mravmi, keďže je neprimerane vysoká. Súd považuje predmetnú zmluvu za bezúročnú a bezpoplatkovú aj z toho dôvodu, že namiesto dohodnutej výšky úveru 1.500,00 Eur žalovaný strhol na akúsi odplatu za poskytnuté služby sumu 215,75 Eur a žalobkyni fakticky vyplatil len sumu 1.284,25 Eur.


Nebankovka PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o. povinná vrátiť odplatu poškodenému klientovi

Pán z Banskej Bystrice si v roku 2006 v období, v ktorom potreboval akútne preklenúť nedostatok peňazí,  požičal narýchlo v nebankovej spoločnosti. Svoj úver splatil aj celou odplatou ale požiadavky nebankovej spoločnosti stále nemali konca, a preto sa rozhodol vyhľadať právnu pomoc. Po oboznámení sa so zmluvou o spotrebiteľskom úvere sme zistili, že zmluva nemá potrebné právne náležitosti a správnu formu a posúdili sme úver ako bezúročný a bez poplatkov. Obratom na to bola podaná žaloba na súd, ktorú sa podarilo dotiahnuť k úspešnému výsedku. 

Krajský súd Banská Bystrica rozsudkom sp.zn. 13CoCsp/39/2020 IČS: 6119224482 zo dňa 29.04.2021 potvrdil rozsudok Okresného súdu Banská Bystrica sp.zn. 17Csp/22/2019 zo dňa 05.11.2019, ktorým bola PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o. uložená povinnosť zaplatiť poškodenému klientovi sumu 6.514,87 eur s prísl. Z odôvodnenia krajského súdu: Na to, aby bolo možné konštatovať vznik zmluvy je potrebné, aby boli splnené dva predpoklady, ktorými je existencia dvoch jednostranných právnych úkonov, ktoré keď sa stretnú a prejavy vôle v nich vyjadrené sa vzájomne kryjú, spôsobia vznik zmluvy. Ak však konsenzus pri podstatných znakoch zmluvy chýba, zmluva nevznikne. Jeden účastník zmluvného vzťahu nemôže druhému účastníkovi jednostranne „vnútiť“ povinnosť alebo právo, preto zmluva vznikne len bezvýhradným prijatím návrhu. Z uvedeného dôvodu možno konštatovať, že takúto zmluvu o spotrebiteľskom úvere nemožno považovať za uzavretú v písomnej forme, nakoľko nebol naplnený mechanizmus uzatvárania zmluvy v zmysle § 43 a § 44 Občianskeho zákonníka. Zmluva o spotrebiteľskom úvere vyžaduje, tak ako bolo vyššie uvedené, v zmysle ust. § 4 ods. 1 zákona č. 258/2001 Z. z. v znení účinnom ku dňu 07. 09. 2006 pre svoju platnosť písomnú formu


Žaloba inkasnej spoločnosti EOS KSI zamietnutá, ale mohlo to dopadnúť aj úplne inak.

Žalovanému spotrebiteľovi bol najprv doručený v rámci upomínacieho konania Okresným súdom Banská Bystrica platobný rozkaz vydaný vyšším súdnym úradníkom, na základe ktorého bol povinný zaplatiť EOS KSI dlžnú sumu do 15 dní alebo podať v rovnakej lehote odpor. Našťastie klient vyhľadal včas odbornú pomoc, v jeho mene sme podali odpor a nárok inkasnej spoločnosti súd zamietol.

Rozsudkom Okresného súdu Rimavská Sobota sp.zn. 13Csp/48/2020 zo dňa 27.10.2020 IČS: 6120298570 v spojitosti s rozsudkom Krajského súdu Banská Bystrica sp. zn. 11CoCsp/3/2021 zo dňa 18.03.2021 bola právoplatne zamietnutá žaloba EOS KSI Slovensko, s.r.o., ktorou sa domáhala peňažného nároku zo spotrebiteľského úveru uzatvoreného ešte s bankou Slovenská sporiteľňa, a.s. Z odôvodnenia rozsudku odvolacieho súdu: V zhode so súdom prvej inštancie je nevyhnutné konštatovať, že písomnú výzvu banky je potrebné považovať za hmotnoprávny úkon, pri ktorom je potrebné jeho účinnosť skúmať z hľadiska ustanovenia § 45 ods. 1 Občianskeho zákonníka, t.j. aby písomná výzva banky vyvolala zamýšľaný hmotnoprávny účinok, musí sa dostať do dispozičnej sféry adresáta. Takýto záver však vo vzťahu k žalovanej strane z vykonaného dokazovania nevyplýva, pretože žalobcom predložená doručenka nepreukazuje doručenie výzvy (ale len oznámenia o mimoriadnej spratnosti úveru) a naviac neobsahuje ani podpis. Bez doručenia písomnej výzvy do dispozičnej sféry žalovanému nemohli byť splnené podmienky ustanovenia § 92 ods. 8 zákona o bankách, a teda nemohlo dôjsť k platnému postúpeniu bankovej pohľadávky na nebankový subjekt.


Zlý začiatok so šťastným koncom, alebo ako sa z nebankovky žalobcu stal žalovaný.

Pánovi  z okresu Topoľčany prišla zo súdu žalobu s platobným rozkazom, podľa ktorej mal platiť nebankovej spoločnosti Home Credit Slovakia, a.s. 1.500 eur s príslušenstvom. Išlo o starší úver, na ktorý už nebankovke uhradil veľa peňazí. Obratom si nechal v našej kancelárii listiny skontrolovať a prevzali sme jeho zastúpenie pre súdom. Zmluva nebankovej spoločnosti bola posúdená ako chybná a dokonca bolo zistené, že v skutočnosti náš klient má nárok na vrátenie peňazí od nebankovky, ktorý sme uplatnili v tom istom súdnom konaní takzvanou vzájomnou žalobou. Súd nakoniec nárok nebankovej spoločnosti právoplatne zamietol a nášmu klientovi priznal proti nebankovke nárok na vrátenie 900 eur spolu s náhradou trov konania (Rozsudok OS Topoľčany 5C/17/2015).


Vyhratý súdny spor proti banke.

Právoplatným rozsudkom Okresného súdu Prievidza sp. zn. 16Csp/90/2019 IČS: 3819204502 bola zamietnutá žaloba banky , ktorou požadovala od klientky zaplatenie 1.776,77 eur s prísl.

Zmluva o spotrebiteľskom úvere neobsahovala povinné náležitosti: absencia úrokovej sadzby a nejednoznačné uvedenie doby trvania zmluvy. Keďže poškodená klientka zaplatila v prospech banky aj prostriedky nad rámec poskytnutej istiny a úver sa považuje za bezúročný a bez poplatkov, súd žalobu banky, ktorou sa domáhala plnenia nad rámec poskytnutej istiny, zamietol. Banka bola súčasne povinná nahradiť klientke aj všetky trovy právneho zastúpenia, takže zastupovanie pred súdom klientku nič nastálo.

 

Inkasná spoločnosť, ktorá prevzala vymáhanie nárokov od banky, na súde prehrala.

Právoplatným rozsudkom Okresného súdu Lučenec sp. zn. 13Csp/67/2020 IČS: 6120318766 zo dňa 21.09.2020 v spojitosti s rozsudkom Krajského súdu Banská Bystrica sp. zn. 17CoCsp/63/2020 zo dňa 17.03.2021 bola zamietnutá žaloba inkasnej spoločnosti Intrum Slovakia, s.r.o. o zaplatenie 530,88 eur s prísl., ktorou sa vymáhal nárok pochádzajúci zo spotrebiteľského úveru od VÚB, a.s.

Z odôvodnenia prvostupňového rozsudku: K zamietnutiu žaloby žalobcu Intrum Slovakia, s.r.o. došlo z dôvodu absencie aktívnej vecnej legitimácie žalobcu spôsobenej neplatnosťou zosplatnenia dlhu vyvolanej bezúročnosťou a bezpoplatkovosťou úveru (chybný výpočet RPMN a nezisťovanie majetkových predpokladov u dlžníka spotrebiteľa na poskytnutie úveru) a z tohto dôvodu následnej neplatnosti postúpenia pohľadávky (pohľadávka v rozsahu ako mala byť postúpená nie je splatná) a z toho vyplývajúca absencia hmotného práva na strane žalobcu.

 

Zrušený rozhodcovský rozsudok znamená, že nebude proti vám vedená exekúcia. Nebanková spoločnosť POHOTOVOSŤ, s.r.o. opäť prehral.

Niektoré nebankové spoločnosti sa preslávili spôsobom podnikania, ktorý mnohých poburoval a bol označované rôznymi prívlastkami ako neetický, predátorský či úžerný. Medzi najznámejšie nebankové spoločnosti dlho patrila spoločnosť POHOTOVOSŤ, s.r.o., ktorej praktiky a kroky boli široko medializované.   Napriek všetkým kauzám, ktoré má táto nebanková spoločnosť za sebou, stále má oprávnenie na legálne podnikanie, ktoré vydáva a splnenie podmienok na jeho vydanie kontroluje Národná banka Slovenska. Naša skúsenosť z mnohých obdobných prípadov je taká, že prakticky každá zmluva o spotrebiteľskom úvere tejto spoločnosti mala zásadné právne vady, ktoré mohol klient namietnuť a použiť na svoju obranu. Zrejme aj kvôli tomu nebankové spoločnosti, a to nielen tá zmienená, uprednostňujú vymáhanie nárokov na tzv. rozhodcovských súdoch, čím znemožňujú povinnú kontrolu svojich zmlúv na štátnom súde. V prípade ak ste si vzali spotrebiteľský úver a zažalovali vás o zaplatenie na rozhodcovskom súde, potom si treba nechať bez meškania skontrolovať listiny u odborníka. Rozhodcovský spotrebiteľský rozsudok je možné zrušiť žalobou podanou do troch mesiacov od jeho doručenia na štátnom súde. Pokiaľ rozhodcovský rozsudok nenapadnete žalobou včas, potom budete čeliť exekúciu a váš dlh sa podstatne zvýši.     

Na základe úspešnej žaloby nášho klienta proti nebankovej spoločnosti POHOTOVOSŤ, s.r.o. bol zrušený napríklad aj rozhodcovský rozsudok znejúci na zaplatenie   právoplatným rozsudkom Okresného súdu Lučenec sp. zn. 10Csr/1/2020 zo dňa 08.07.2020 IČS: 6620200109 v spojitosti s rozsudkom Krajského súdu Banská Bystrica sp. zn. 43CoSr/4/2020 zo dňa 10.03.2021. Z odôvodnenia rozsudku krajského súdu: Rozhodcovská zmluva má síce povahu osobitnej zmluvy, šlo však o formulárový typ zmluvy vopred vypracovaný žalovaným ako dodávateľom a dôkazné bremeno o individuálnom vyjednaní rozhodcovskej doložky si žalovaný nesplnil, a teda nebolo preukázané, že neprijatím, resp. odmietnutím rozhodcovskej zmluvy by nedošlo k zhoršeniu postavenia žalobcu, pričom vzhľadom na súdnu prax v obdobných sporoch bolo pravdepodobné, že neuzatvorením rozhodcovskej zmluvy by žalobcovi úver poskytnutý nebol. Podľa názoru súdu prvej inštancie zdanlivá bola aj možnosť výberu spôsobu riešenia sporu žalobcom ako dlžníkom, keď žalobca ako spotrebiteľ síce mal možnosť ovplyvniť alternatívu riešenia sporu, avšak podaním žaloby v rozhodcovskom konaní žalovaným ako veriteľom stratil možnosť domáhať sa právnej ochrany pred všeobecným súdom, a teda rozhodcovská zmluva spôsobuje značnú nerovnováhu v právach a povinnostiach zmluvných strán v neprospech žalobcu ako spotrebiteľa.

 

Jaro tarča
Jaro tarča
2023-02-02
S prácou tímu advokátskej kancelárie Andreja Cifru & partneri a tímu združenia Fénix sme nadmieru spokojní. Ich prístup ku klientovi je na vysoko profesionálnej a ľudskej úrovni. Ďakujeme za Vašu podporu a pomoc
Tomáš Hronček
Tomáš Hronček
2023-01-20
Ako po profesionálnej stránke tak aj po ľudskej mozem len odporúčať. Veľmi dobrá skúsenosť
Maros Malicek
Maros Malicek
2023-01-09
Advokátska kancelária p. Cifru nám v ťažkých rodinných situáciách, kedy sme riešili výrazné dlhové problémy starých rodičov poskytla nielen oporu ale tiež právnu pomoc, ktorej výsledkom sú tri vyhrané súdne spory a spokojnosť na našej strane. Odporúčam
Miroslav Hanes
Miroslav Hanes
2022-09-21
Veľmi pekne ďakujeme p. JUDr. A. Cifra, za vysoko profesionálny a tiež ľudský prístup, vďaka ktorému sa upravili vzájomné rodinné vzťahy. Želáme veľa zdravia a úspechov v pracovnom aj osobnom živote celému kolektívu.
Jozef bartko
Jozef bartko
2022-09-02
Som veľmi spokojný s tým že mi pomohol v právnej veci len sa mi zdá že všetko trvá dosť dlho
Alena Václaviková
Alena Václaviková
2022-08-25
Vysoko profesionalny pristup, skvela komunikacia, odporucam 👍
Judr Proper
Judr Proper
2022-07-23
Musím len plne odporúčať každému. Za celý čas riešenia môjho problému som mal vždy prehľad čo sa deje fér jednanie a hlavne profesionálny prístup šitý na mieru. K mojej pôvodnej pochybnosti to dotiahli do úspešného konca. Veľmi vám Ďakujem. 🙂
Palo Rakocy
Palo Rakocy
2022-07-18
Zo srdca ďakujeme pánovi Judr. Andrejovi Cifrovi a celej advokátskej kancelárii za spoluprácu a zastupovanie. Túto kanceláriu vrelo odporúčam. Profesionálny a ľudský prístup. Ešte raz veľká vďaka p. Mariana, Vranov nad Topľou
Juraj Hvorecký
Juraj Hvorecký
2022-06-23
Vynikajúce právne služby, skvelá starostlivosť o klienta, ľudský až priateľský prístup. Jasný a zrozumiteľný výklad práva. Skvelí ľudia a super podpora. Výborná spolupráca Vďaka za pomoc Juraj Hvorecký
Zavolajte nám
ALEBO
Nám napíšte

cifraadvokat@cifraadvokat.sk