Cenník – Advokátska kancelária Andrej Cifra & partneri

Cenník

Cena za právne služby

Cena záleží najmä od  druhu a trvania právnej služby. Môže sa jednať o odborné poradenstvo, vypracovanie listiny, zastupovanie alebo inú právnu pomoc. Cenu vždy určujeme  na základe dohody s klientom. Klient vopred vie za čo a koľko platí.

Právna konzultácia sa u nás pohybuje od 40 eur za polhodinu vrátane DPH.

Cena za vyhotovenie jednoduchej právnej listiny je od 80 eur vrátane DPH.

Odmena za právnu službu sa v našej kancelárii spravidla určuje počtom hodín strávených s  vybavením veci pre klienta. Pri dojednávaní odmeny zohľadňujeme sociálne, rodinné a zdravotné okolnosti našich klientov, nakoľko nám to naše kapacity umožňujú. Vo vybraných a odôvodnených prípadoch poskytujeme právne služby pro bono, teda bezodplatne

Odmena advokáta sa určuje podľa vyhlášky o odmenách advokátov (655/2004 Z.z.). Výpočet odmeny závisí od hodnoty sporu a v súdnom konaní súčasne od počtu úkonov právnej služby (písomných podaní a pojednávaní).

Zastupovanie v súdnom konaní môže byť pre vás aj zadarmo.

Prečo zadarmo?

V praxi sme riešili stovky prípadov, kde sme zastupovali klientov v súdnych sporoch o zaplatenie dlžnej sumy. Buď v pozícii žalobcov (dôvodne sa domáhali zaplatenia) alebo žalovaných (dôvodne sa bránili zaplateniu). Keď naši klienti v súdnych sporoch uspeli, súd určil neúspešnej protistrane povinnosť zaplatiť našim klientom náhradu trov právneho zastúpenia. Odmenu za zastupovanie klienta tak zaplatila protistrana priamo nám. Pre klienta bolo zastupovanie zadarmo.

Zastupovanie klienta preberáme zásadne až po oboznámení sa s vecou a iba keď existuje pre klienta predpoklad  úspechu v súdnom konaní.

Zo skúseností našich klientov Vám odporúčame využiť telefonické poradenstvo predtým ako niečo podpíšete alebo urobíte iné rozhodnutie s právnymi dôsledkami. Napriek tomu, že poradenstvo niečo stojí, mnohým klientom získanie skutočného obrazu o situácii ušetrilo nemalé peniaze a mnoho starostí. Napríklad pri poskytnutí telefonického poradenstva predtým ako klienti:

  • podpísali návrh splátkového kalendára a uznanie neexistujúceho či premlčaného dlhu banke alebo nebankovke,
  • podpísali dohodu o skončení práce, ktorá bola zamestnávateľom prezentovaná ako výpoveď
  • podpísali kúpnu zmluvu o prevode vlastníctva bytu, ktorá bola pre nich nevýhodná

a v mnohých ďalších prípadoch.

Cena za online poradňu 

Poradenstvo online poskytujeme na našej stránke bezplatne v rámci voľných časových kapacít alebo za odplatu.

Aký je rozdiel medzi bezplatnou a odplatnou online poradňou?

Ak  využijete bezplatnú online právnu poradňu, je možné, že nám iné pracovné povinnosti neumožnia Vám odpovedať.

Ak využijete odplatnú online poradňu, odpovieme na všetky otázky, na ktoré nám budú stačiť naše odborné kapacity. Otázky nám možno zasielať cez formulár na tejto stránke. Po doručení posúdime zložitosť otázky, či vieme odpovedať a následne Vám oznámime výšku odmeny za telefonickú konzultáciu a odpoveď.

Zavolajte nám
ALEBO
Nám napíšte

cifraadvokat@cifraadvokat.sk