Vymáhanie pohľádavok (Príspevky) – Advokátska kancelária Andrej Cifra & partneri

Vymáhanie pohľadávok (Tématické príspevky)

Dlžia mi peniaze, čo mám robiť?

 

Platobná neschopnosť a nevymožiteľnosť práva sú na Slovensku chronickým a narastajúcim problémom, ktorý už mnohým ľuďom a firmám spôsobil veľa ťažkostí a niektorým doslova ekonomicky zlomil väz. Každú situáciu je vhodné riešiť individuálne a nepaušalizovať. Za základ považujeme prevenciu a zabezpečenie, predovšetkým pri nových neodskúšaných zmluvných partneroch Nižšie sú opísané základné princípy ako predísť omeškaniam a nevymožiteľnosti svojich nárokov, ktoré sa pokúsime ilustrovať na niektorých príkladoch z praxe.

  1. Pred vstupom do zmluvného vzťahu si vždy vopred vyžiadajte alebo zabezpečte listiny a referencie, ktoré preukážu dôveryhodnosť a spoľahlivosť zmluvného partnera. Popritom možno využiť aj informácie dostupné na internete napr. https://foaf.sk/ https://www.finstat.sk/ https://www.socpoist.sk/zoznam-dlznikov-emw/487s https://www.financnasprava.sk/…/_f4211cf3-eb6d-4b43…
  2. Dajte na svoju intuíciu a celkový dojem, ktorý zo správania potenciálneho obchodného partnera máte. Sledujte napr. či nie je rozpor medzi tým čo hovorí a robí, či jeho kapacity a zázemie vrátane rodinného nevylučujú možnosť dodržať jeho záväzok, či rozumie a má prehľad o tom čo robí, či vie poskytnúť zrozumiteľné vysvetlenia na vaše otázky.
  3. Pokiaľ vy máte platiť snažte sa vyjednať podmienky tak, aby ste maximum z vašej úhrady (najlepšie 100%) platili až pri získaní vlastníctva veci alebo pri dodaní tovaru resp. služby.
  4. Pokiaľ vám má druhá strana platiť za splnenie vášho záväzku snažte sa vyjednať podmienky tak, aby ste mali úhradu vopred zabezpečenú maximálne ako je to možné.
  5. Vhodným a bezpečným riešením, či už ste na strane, ktorá je povinná platiť alebo na strane ktorá je oprávnená prijať platbu, môže byť zverenie dohodnutej sumy do notárskej alebo bankovej úschovy, z ktorej bude vydaná oprávnenej osobe len pri splnení presne stanovených podmienok na základe predloženej listiny.
  6. Pokiaľ už nastala situácia, keď vám niekto mešká s peňažnou úhradou, potom je potrebné konať čo najskôr a podniknúť správne kroky. Ak sa totiž o svoje peniaze nebudete hlásiť váš dlžník s vysokou pravdepodobnosť uprednostní iné akútnejšie potreby a záväzky. Ak nedôjde ani napriek písomnej predžalobnej výzve k zaplateniu dlžnej sumy ani maximálne do dvoch mesiacov po splatnosti alebo aspoň k uzatvoreniu spoľahlivo zabezpečenej dohody o úhrade dlhu, potom odporúčame čím skôr podať na súd žalobu o zaplatenie dlžnej sumy.

ukážkové príklady:

Zabezpečená kúpa nehnuteľnosti

Pre obchodnú spoločnosť sme pripravovali kontrakt, v rámci ktorého kupovala prevádzkovú budovu s pozemkom v širšom centre mesta Lučenec. Kontrakt sme kvôli ochrane klienta navrhli, pripravili a zrealizovali tak, že v deň uzatvorenia kúpnej zmluvy bola kúpna cena zložená do notárskej úschovy, z ktorej ju notár vyplatil predávajúcemu až po predložení listu vlastníctva, z ktorého vyplývalo, že výlučným vlastníkom nehnuteľnosti bez akýchkoľvek tiarch sa stal klient. V prípade, ak by takýto list vlastníctva nebol v dohodnutom termíne predložený , potom by notár vrátil celú kúpnu cenu späť kupujúcemu. Obdobné bezpečné riešenie sa najčastejšie využíva pri prevodoch nehnuteľností, ale úspešne ho možno použiť aj pri iných druhoch odplatných zmlúv.

Zabezpečenie pohľadávky v súdnom konaní

Pre obchodnú spoločnosť z Trenčianskeho kraja sme zabezpečovali vymáhanie pohľadávky vo výške viac ako 60.000 eur z dôvodu nedodaného tovaru. Hneď po prevzatí právneho zastúpenia a pred podaním žaloby na súd sme sa zamerali na zistenie majetkových pomerov dlžníka podnikateľa fyzickej osoby. Hospodárske výsledky a majetok dlžníka určený na podnikanie neposkytoval perspektívu vymožiteľnosti dlhu, ale bolo zistené že dlžník vlastní niekoľko hodnotných nehnuteľností. Za účelom zabezpečenia vymožiteľnosti pohľadávky klienta sme promptne vypracovali a podali návrh na vydanie zabezpečovacieho opatrenia súdu (na zriadenie sudcovského záložného práva k nehnuteľnostiam dlžníka). Podarilo sa preukázať dôvodnosť nároku klienta aj hrozbu, že dlžník sa do skončenia sporu môže zbaviť majetku. Okresný súd na náš návrh záložné právo úspešne zriadil a aj krajský súd toto rozhodnutie potvrdil. S takýmto zabezpečením je možné sa plne sústrediť na vedenie súdneho sporu o zaplatenie dlhu, ktorý keď úspešne skončí, bude možné uspokojiť so zabezpečených nehnuteľností.

Keď vám dlží sročka, treba konať rýchlo

Spoločenstvo vlastníkov bytov z Banskobystrického kraja malo na základe zmluvy o stavebných úpravách bytového domu zaplatiť stavebnej firme spoločnosti s ručením obmedzeným viac ako 4.000 eur. Pri úhradách záväzkov došlo na strane spoločenstva k omylu a za stavebné práce zaplatili ten istý záväzok dva krát. Stavebná firma tak dostala na účet ďalších viac ako 4.000 eur, ktoré jej nepatrili. Omyl bol okamžite zaevidovaný a stavebná firma bola písomne vyzvaná na vrátanie neoprávnene prijatej duplicitnej platby. Po úvodných prísľuboch prestala stavebná firma so spoločenstvom vlastníkov bytov komunikovať, a preto bol rýchlo podaný na súd návrh na vydanie platobného rozkazu v upomínacom konaní (súd rozhodne pri splnení podmienok do 10 pracovných dní). Celá vec mala aj vďaka včasným a cieleným krokom nakoniec šťastný koniec a súdny exekútor asi šesť mesiacov od podania žaloby vymohol pre spoločenstvo vlastníkov bytov naspäť duplicitnú platbu vrátane všetkých vynaložených výdavkov na právne služby.

 

Jaro tarča
Jaro tarča
2023-02-02
S prácou tímu advokátskej kancelárie Andreja Cifru & partneri a tímu združenia Fénix sme nadmieru spokojní. Ich prístup ku klientovi je na vysoko profesionálnej a ľudskej úrovni. Ďakujeme za Vašu podporu a pomoc
Tomáš Hronček
Tomáš Hronček
2023-01-20
Ako po profesionálnej stránke tak aj po ľudskej mozem len odporúčať. Veľmi dobrá skúsenosť
Maros Malicek
Maros Malicek
2023-01-09
Advokátska kancelária p. Cifru nám v ťažkých rodinných situáciách, kedy sme riešili výrazné dlhové problémy starých rodičov poskytla nielen oporu ale tiež právnu pomoc, ktorej výsledkom sú tri vyhrané súdne spory a spokojnosť na našej strane. Odporúčam
Miroslav Hanes
Miroslav Hanes
2022-09-21
Veľmi pekne ďakujeme p. JUDr. A. Cifra, za vysoko profesionálny a tiež ľudský prístup, vďaka ktorému sa upravili vzájomné rodinné vzťahy. Želáme veľa zdravia a úspechov v pracovnom aj osobnom živote celému kolektívu.
Jozef bartko
Jozef bartko
2022-09-02
Som veľmi spokojný s tým že mi pomohol v právnej veci len sa mi zdá že všetko trvá dosť dlho
Alena Václaviková
Alena Václaviková
2022-08-25
Vysoko profesionalny pristup, skvela komunikacia, odporucam 👍
Judr Proper
Judr Proper
2022-07-23
Musím len plne odporúčať každému. Za celý čas riešenia môjho problému som mal vždy prehľad čo sa deje fér jednanie a hlavne profesionálny prístup šitý na mieru. K mojej pôvodnej pochybnosti to dotiahli do úspešného konca. Veľmi vám Ďakujem. 🙂
Palo Rakocy
Palo Rakocy
2022-07-18
Zo srdca ďakujeme pánovi Judr. Andrejovi Cifrovi a celej advokátskej kancelárii za spoluprácu a zastupovanie. Túto kanceláriu vrelo odporúčam. Profesionálny a ľudský prístup. Ešte raz veľká vďaka p. Mariana, Vranov nad Topľou
Juraj Hvorecký
Juraj Hvorecký
2022-06-23
Vynikajúce právne služby, skvelá starostlivosť o klienta, ľudský až priateľský prístup. Jasný a zrozumiteľný výklad práva. Skvelí ľudia a super podpora. Výborná spolupráca Vďaka za pomoc Juraj Hvorecký
Zavolajte nám
ALEBO
Nám napíšte

cifraadvokat@cifraadvokat.sk