Bezdôvodné obohatenie na strane banky – Advokátska kancelária Andrej Cifra & partneri

Bezdôvodné obohatenie na strane banky

Pre klientku bolo konštatovanie rozporu zmluvnej dokumentácie banky so zákonom prekvapivé. V praxi to znamenalo, že banka od nej získala sumu 2.264,86 eur bez právneho titulu. Banka bola na svoje pochybenie upozornená a vyzvaná na vrátenie sumy 2.264,86 eur titulom bezdôvodného obohatenia. Banka konštatovanie rozporu zmluvy so zákonom odignorovala a naďalej neoprávnene inkasovala z účtu klientky mesačné splátky vo výške 67,50 eur. Klientka v zastúpení advokátom podala proti banke žalobu o vydanie bezdôvodného obohatenia vo výške 2.300 eur spoločne s návrhom na vydanie neodkladného opatrenia. Súd návrhu na neodkladné opatrenie vyhovel a mesačné inkaso splátok zastavil: “ Z dôvodu, aby sa prípadné bezdôvodné obohatenie na strane žalobkyne ako spotrebiteľa nezvyšovalo v priebehu súdneho konania, je aj podľa názoru odvolacieho súdu potrebné dočasne pozastaviť inkaso splátok. Z hľadiska ochrany práv spotrebiteľa ako slabšej strany nie je možné spravodlivo od žalobkyne žiadať, aby za poplatok menila obsah dohody o inkase splátok, ktorú navyše žalobkyňa napáda s tým, že ide o nútené inkaso splátok, čo je treba považovať za neprijateľnú zmluvnú podmienku „(Uznesenie Krajského súdu Nitra, sp. zn.: 7CoCsp/29/2021 zo dňa 13.10.2021 (ECLI:SK:KSNR:2021:4321202718.1)