Andrej Cifra – Advokátska kancelária Andrej Cifra & partneri

Andrej Cifra

Banka neskúmala bonitu spotrebiteľa v súlade so zákonom

Vedeli ste, že medzi časté pochybenia banky patrí aj porušenie povinnosti s odbornou starostlivosťou skúmať schopnosť spotrebiteľa splácať úver? Porušenie tejto povinnosti a vyvodenie právnych dôsledkov v prospech klienta konštatoval aj odvolací súd. „Vo vzťahu k predmetnej povinnosti veriteľa musí veriteľ získať dostatočné informácie potvrdzujúce platobnú schopnosť spotrebiteľa, pričom toto overenie môže byť uskutočnené prostredníctvom potvrdení o jeho …

Banka neskúmala bonitu spotrebiteľa v súlade so zákonom Čítajte viac »

Poskytovateľ úveru porušil zákon pri skúmaní bonity žiadateľa o úver

Unesenie dôkazného bremena pri preukazovaní posúdenia schopnosti splácať úver zaťažuje žalobcu v súdnom konaní. Veriteľ si túto povinnosť nesplnil dôsledne a obrana spotrebiteľa v súdnom konaní bola úspešná. „Pre konštatovanie splnenia povinnosti veriteľa postupovať s odbornou starostlivosťou pri posudzovaní schopnosti spotrebiteľa splácať úver, je potrebné nielen získanie potrebných informácií (zistením príjmov a výdavkov, nahliadnutím do príslušného registra), …

Poskytovateľ úveru porušil zákon pri skúmaní bonity žiadateľa o úver Čítajte viac »

Vedľajšie doplnkové služby pri kúpe auta z autobazáru

Poskytovateľ úveru spoločne s najväčším autobazárom na Slovensku využili nekalú obchodnú praktiku a vnútili klientovi nevyžiadané služby, čím predražili poskytovaný úver o niekoľko tisíc eur. Klient sa v pozícii žalobcu obrátil na príslušný okresný súd a v spore o vrátenie bezdôvodného bol úspešný, čo potvrdil aj odvolací súd: „Vedľajšie doplnkové produkty nesledovali ani záujmy žalobcu v pozícii spotrebiteľa, keďže žalobca v …

Vedľajšie doplnkové služby pri kúpe auta z autobazáru Čítajte viac »

Nevyžiadané služby a obchodná praktika

Najväčší autobazár na Slovensku ako sprostredkovateľ úveru ignoroval záväznosť zmluvných dojednaní a klientovi bez jeho vedomosti nanútil vysoký úver navýšený o doplnkové služby. „…doplnkové služby medzi zmluvnými stranami neboli individuálne dojednané, keďže žalobca nemohol ovplyvniť ich obsah a boli žalobcovi ,,vnútené“ na základe nekalej obchodnej praktiky, a to za účelom ,,navýšenia“ výšky úveru, preto súd prvej …

Nevyžiadané služby a obchodná praktika Čítajte viac »

Problémy pri kúpe auta z autobazáru

Dojednanie výšky úveru v kúpnej zmluve na auto je záväzné aj pre zmluvu o úvere, ktorou sa financuje doplatenie kúpnej ceny. Autobazár ako sprostredkovateľ úveru však využili nekalú obchodnú praktiku a ignoroval záväznosť zmluvných dojednaní v dôsledku čoho došlo k bezdôvodnému obohateniu na úkor klienta. Klient sa obrátil na advokáta a v súdnom konaní bola uložená povinnosť vrátiť klientovi bezdôvodné …

Problémy pri kúpe auta z autobazáru Čítajte viac »

Pochybenie pri dobrovoľnej dražbe

Ak existujú pochybnosti o tom, či boli splnené zákonné podmienky na výkon záložného práva formou tzv. dobrovoľnej dražby môže osoba, ktorá je vlastníkom nehnuteľnosti, či dlžníkom, podať návrh na nariadenie neodkladného opatrenia, aby sa veriteľ zdržal výkonu záložného práva do času, kým všeobecný súd SR posúdi zákonnosť procesu tzv. dobrovoľnej dražby. „Aby výkon záložného práva …

Pochybenie pri dobrovoľnej dražbe Čítajte viac »

Nezákonne vyhlásená predčasná splatnosť úveru a nezákonné postúpenie pohľadávky

Bežnou praxou inkasných spoločnosti je získanie pohľadávky formou postúpenia od rôznych subjektov poskytujúcich úvery. Výnimkou nie sú ani postúpenia pohľadávky z banky na inkasnú spoločnosť, čím sa elegantne pohľadávka dostáva mimo bankový sektor a začína sa proces vymáhania profesionálnymi „vymáhačmi“. Postúpenia pohľadávok, ktoré sa dostávajú mimo bankový sektor však musia spĺňať prísne kritéria zákona o bankách, občianskeho zákonníka, …

Nezákonne vyhlásená predčasná splatnosť úveru a nezákonné postúpenie pohľadávky Čítajte viac »

Bezdôvodné obohatenie na strane banky

Pre klientku bolo konštatovanie rozporu zmluvnej dokumentácie banky so zákonom prekvapivé. V praxi to znamenalo, že banka od nej získala sumu 2.264,86 eur bez právneho titulu. Banka bola na svoje pochybenie upozornená a vyzvaná na vrátenie sumy 2.264,86 eur titulom bezdôvodného obohatenia. Banka konštatovanie rozporu zmluvy so zákonom odignorovala a naďalej neoprávnene inkasovala z účtu klientky mesačné …

Bezdôvodné obohatenie na strane banky Čítajte viac »

Nezákonne vyhlásená predčasná splatnosť úveru a nezákonné postúpenie pohľadávky

Bežnou praxou inkasných spoločnosti je získanie pohľadávky formou postúpenia od bankovej inštitúcie, čím sa pohľadávka elegantne dostáva mimo bankový sektor a začína sa proces vymáhania profesionálnymi „vymáhačmi“. Postúpenia pohľadávok, ktoré sa dostávajú mimo bankový sektor však musia spĺňať prísne kritéria zákona o bankách, občianskeho zákonníka, prípadne zákona o spotrebiteľských úveroch. Môžeme konštatovať, že tieto zákonné kritéria sú často …

Nezákonne vyhlásená predčasná splatnosť úveru a nezákonné postúpenie pohľadávky Čítajte viac »

Dobrovoľná dražba bola zastavená

Manželom z okresu Námestovo bol v roku 2014 poskytnutý úver z banky, pričom úver bol zabezpečený záložným právom k rodinnému domu. V ňom žili a bývali spoločne so svojimi deťmi. Úver bol splácaný riadne a včas, avšak v priebehu roku 2020 sa dostali do omeškania s niekoľkými splátkami a banka začala realizovať svoje záložné právo …

Dobrovoľná dražba bola zastavená Čítajte viac »