Ochrana úverových dlžníkov – spotrebiteľov – Advokátska kancelária Andrej Cifra & partneri

Ochrana úverových dlžníkov – spotrebiteľov

Banka neskúmala bonitu spotrebiteľa v súlade so zákonom

Vedeli ste, že medzi časté pochybenia banky patrí aj porušenie povinnosti s odbornou starostlivosťou skúmať schopnosť spotrebiteľa splácať úver? Porušenie tejto povinnosti a vyvodenie právnych dôsledkov v prospech klienta konštatoval aj odvolací súd. „Vo vzťahu k predmetnej povinnosti veriteľa musí veriteľ získať dostatočné informácie potvrdzujúce platobnú schopnosť spotrebiteľa, pričom toto overenie môže byť uskutočnené prostredníctvom potvrdení o jeho …

Banka neskúmala bonitu spotrebiteľa v súlade so zákonom Čítajte viac »

Poskytovateľ úveru porušil zákon pri skúmaní bonity žiadateľa o úver

Unesenie dôkazného bremena pri preukazovaní posúdenia schopnosti splácať úver zaťažuje žalobcu v súdnom konaní. Veriteľ si túto povinnosť nesplnil dôsledne a obrana spotrebiteľa v súdnom konaní bola úspešná. „Pre konštatovanie splnenia povinnosti veriteľa postupovať s odbornou starostlivosťou pri posudzovaní schopnosti spotrebiteľa splácať úver, je potrebné nielen získanie potrebných informácií (zistením príjmov a výdavkov, nahliadnutím do príslušného registra), …

Poskytovateľ úveru porušil zákon pri skúmaní bonity žiadateľa o úver Čítajte viac »

Nepredloženie výzvy v súdnom konaní

Jedna z najväčších inkasných spoločností pôsobiacich na Slovensku neuspela v súdnom konaní proti nášmu klientovi (konanie o zaplatenie cca 9.000 eur) po argumentácii v súdnom konaní, že banka porušila podmienky pre postúpenie pohľadávky podľa zákona o bankách. Odvolací súd konštatoval: „Z vyššie uvedeného potom vyplýva, že podmienka pre platné postúpenie pohľadávky banky v zmysle ustanovenia …

Nepredloženie výzvy v súdnom konaní Čítajte viac »

Nie je výzva ako výzva

Pri postupovaní pohľadávky z banky na nebankovú spoločnosť musí byť dodržaný Občiansky zákonník, ako aj zákon o bankách. Najvyšší súd Slovenskej republiky v rozsudku sp. zn. 2Cdo/266/2020 zo dňa 31.3.2022 v konkrétnostiach uviedol, že z ustanovenia § 92 ods.8 zákona o bankách vyplýva: „Obsah ustanovenia § 92 ods. 8 veta prvá zákona o bankách predpokladá výlučnú a …

Nie je výzva ako výzva Čítajte viac »

Obsahová závislosť kúpnej a úverovej zmluvy

Dojednanie výšky úveru v kúpnej zmluve na auto je následne záväzné aj pre zmluvu o úvere. Poskytovateľ úveru spoločne s autobazárom však využili nekalú obchodnú praktiku a obsahovú závislosť zmlúv ignorovali. Vzájomný obsahový súvis nakoniec musel posudzovať Najvyšší súd Slovenskej republiky, ktorý nám dal za pravdu. „Dovolací súd konštatoval, že v zmysle § 52a ods. 2 …

Obsahová závislosť kúpnej a úverovej zmluvy Čítajte viac »

Problémy pri kúpe auta z autobazáru

Dojednanie výšky úveru v kúpnej zmluve na auto je záväzné aj pre zmluvu o úvere, ktorou sa financuje doplatenie kúpnej ceny. Autobazár ako sprostredkovateľ úveru však využili nekalú obchodnú praktiku a ignoroval záväznosť zmluvných dojednaní v dôsledku čoho došlo k bezdôvodnému obohateniu na úkor klienta. Klient sa obrátil na advokáta a v súdnom konaní bola uložená povinnosť vrátiť klientovi bezdôvodné …

Problémy pri kúpe auta z autobazáru Čítajte viac »

Neplatné postúpenie pohľadávky banky

Inkasná spoločnosť nadobudla postúpením pohľadávku vyplývajúcu zo spotrebiteľského úveru. Postup nadobúdania pohľadávky postúpením však obchádzal zákon. Pochybenie banky na začiatku úverového vzťahu pri skúmaní bonity spotrebiteľa jej znemožňovalo pohľadávku platne postúpiť tretiemu subjektu bez bankového oprávnenia. Aj napriek tomu banka pristúpila k postúpeniu a inkasná spoločnosť podala proti klientovi žalobu o 15.910,34 eur. Súd žalobu inkasnej …

Neplatné postúpenie pohľadávky banky Čítajte viac »

Auto na úver a nekalá obchodná praktikAAA

Klient kupoval auto na úver v jednom z najznámejších autobazárov na Slovensku. Autobazár úmyselne a koordinovane postupoval tak, aby si klient nevšimol, že mu poskytnutý úver navýšili. Poskytovateľ úveru a autobazár využili nekalú obchodnú praktiku a klientovi bez jeho vedomosti zahrnuli do zmluvy aj financovanie tovaru a služieb, o ktoré nemal záujem, čím došlo k navýšeniu úveru. Nekalá …

Auto na úver a nekalá obchodná praktikAAA Čítajte viac »

Nezákonne vyhlásená predčasná splatnosť úveru a nezákonné postúpenie pohľadávky

Bežnou praxou inkasných spoločnosti je získanie pohľadávky formou postúpenia od rôznych subjektov poskytujúcich úvery. Výnimkou nie sú ani postúpenia pohľadávky z banky na inkasnú spoločnosť, čím sa elegantne pohľadávka dostáva mimo bankový sektor a začína sa proces vymáhania profesionálnymi „vymáhačmi“. Postúpenia pohľadávok, ktoré sa dostávajú mimo bankový sektor však musia spĺňať prísne kritéria zákona o bankách, občianskeho zákonníka, …

Nezákonne vyhlásená predčasná splatnosť úveru a nezákonné postúpenie pohľadávky Čítajte viac »

Bezdôvodné obohatenie na strane banky

Pre klientku bolo konštatovanie rozporu zmluvnej dokumentácie banky so zákonom prekvapivé. V praxi to znamenalo, že banka od nej získala sumu 2.264,86 eur bez právneho titulu. Banka bola na svoje pochybenie upozornená a vyzvaná na vrátenie sumy 2.264,86 eur titulom bezdôvodného obohatenia. Banka konštatovanie rozporu zmluvy so zákonom odignorovala a naďalej neoprávnene inkasovala z účtu klientky mesačné …

Bezdôvodné obohatenie na strane banky Čítajte viac »