Dobrovoľná dražba bola zastavená – Advokátska kancelária Andrej Cifra & partneri

Dobrovoľná dražba bola zastavená

Manželom z okresu Námestovo bol v roku 2014 poskytnutý úver z banky, pričom úver bol zabezpečený záložným právom k rodinnému domu. V ňom žili a bývali spoločne so svojimi deťmi. Úver bol splácaný riadne a včas, avšak v priebehu roku 2020 sa dostali do omeškania s niekoľkými splátkami a banka začala realizovať svoje záložné právo formou tzv. dobrovoľnej dražby. Príklep licitátora udelený na dobrovoľnej dražbe by znamenal, že rodinný dom je predaný a došlo by k strate vlastníctva a strate bývania pre päťčlennú rodinu s troma deťmi. Manželia sa rozhodli, že situáciu sa ešte pokúsia vyriešiť, opakovane žiadali banku o upustenie od dražby a začali tiež opätovne úver splácať, hoci iba v nižších splátkach. Proces dobrovoľnej dražby však pokračoval a dospel do bodu, kedy bol vytýčený a verejne oznámený termín jej konania. V zdanlivo bezvýchodiskovej situácii sa rodina obrátila na advokátsku kanceláriu. Po právnej analýze bolo odporučené klientom brániť sa súdnou cestou, nakoľko proces dražby, ako aj samotná zabezpečená pohľadávka, vykazovali viacero porušení právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa. V mene manželov bola podaná žaloba o zdržanie sa výkonu záložného práva spolu s návrhom na nariadenie neodkladného opatrenia. Súd uznesením neodkladné opatrenie nariadil a banke, aj dražobnej spoločnosti uložil povinnosť zdržať sa výkonu záložného práva až do právoplatného skončenia veci samej. Následkom vydaného neodkladného opatrenia bolo zrušenie plánovaného termínu dobrovoľnej dražby. V priebehu súdneho konania sa situácia postupne vyvíjala a medzi klientmi a bankou sa prostredníctvom advokátov začali mimosúdne rokovania. Napriek ich náročnosti a trvaniu približne štyri mesiace, bola medzi stranami uzatvorená mimosúdna dohoda a došlo k zmierlivému vyriešeniu veci. Dohodla sa výška dlžnej sumy, nová výška mesačných splátok a došlo k pozastaveniu výkonu záložného práva formou dobrovoľnej dražby.