Dražbu bytu zastavil súd dva dni pred jej uskutočnením. – Advokátska kancelária Andrej Cifra & partneri

Dražbu bytu zastavil súd dva dni pred jej uskutočnením.

Hrozí Vášmu bytu alebo domu dobrovoľná dražba, lebo ste v omeškaní so splácaním úveru? Odporúčame, poraďte sa čím skôr s odborníkmi. Úverové zmluvy ako aj následné prevody nárokov z bánk na inkasné spoločnosti často obsahujú chyby, ktoré neumožňujú predaj nehnuteľnosti dobrovoľnou dražbou. Pri dobrovoľných dražbách neraz dochádza k obchádzaniu zákona. Kvôli ochrane dlžníkov je preto nanajvýš žiadúce celý proces podrobiť súdnej kontrole.

Klientka zo Žiliny sa na nás obrátila koncom augusta 2021 s tým, že dražobná spoločnosť na deň 16.09.2021 určila termín dobrovoľnej dražby jej bytu. Dôvodom bolo omeškania so splácaním dlhu z bankového úveru z roku 2011 po odklade splátok. Obratom sme vyžiadali potrebné listiny, zanalyzovali stav a pripravili návrhy na súd, na kataster a požiadali dražobnú spoločnosť a veriteľa o upustenie od dražby, pretože výška vymáhanej sumy bola sporná a súčasne aj neprimerane nízka k hodnote predávaného bytu. Problematické sa javilo najmä nesplnenie povinnosti banky skúmať bonitu (schopnosť dlžníka splácať záväzky pri schvaľovaní úveru), čo môže podľa zákona viesť k tomu, že úver nemožno predčasne zosplatniť alebo dokonca pri hrubom porušení povinností stráca banka nárok na odplatu za úver (na úroky a poplatky). Okresný súd Žilina uznesením sp. zn. 2C/61/2021 zo dňa 14.09.2021 zakázal výkon dobrovoľnej dražby až do skončenia súdneho konania, v ktorom bude skúmať splnenie zákonných podmienok pre jej vykonanie.