Vyhratý súdny spor proti banke. – Advokátska kancelária Andrej Cifra & partneri

Vyhratý súdny spor proti banke.

Právoplatným rozsudkom Okresného súdu Prievidza sp. zn. 16Csp/90/2019 IČS: 3819204502 bola zamietnutá žaloba banky , ktorou požadovala od klientky zaplatenie 1.776,77 eur s prísl.

Zmluva o spotrebiteľskom úvere neobsahovala povinné náležitosti: absencia úrokovej sadzby a nejednoznačné uvedenie doby trvania zmluvy. Keďže poškodená klientka zaplatila v prospech banky aj prostriedky nad rámec poskytnutej istiny a úver sa považuje za bezúročný a bez poplatkov, súd žalobu banky, ktorou sa domáhala plnenia nad rámec poskytnutej istiny, zamietol. Banka bola súčasne povinná nahradiť klientke aj všetky trovy právneho zastúpenia, takže zastupovanie pred súdom klientku nič nastálo.