Nebankovka PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o. povinná vrátiť odplatu poškodenému klientovi – Advokátska kancelária Andrej Cifra & partneri

Nebankovka PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o. povinná vrátiť odplatu poškodenému klientovi

Pán z Banskej Bystrice si v roku 2006 v období, v ktorom potreboval akútne preklenúť nedostatok peňazí,  požičal narýchlo v nebankovej spoločnosti. Svoj úver splatil aj celou odplatou ale požiadavky nebankovej spoločnosti stále nemali konca, a preto sa rozhodol vyhľadať právnu pomoc. Po oboznámení sa so zmluvou o spotrebiteľskom úvere sme zistili, že zmluva nemá potrebné právne náležitosti a správnu formu a posúdili sme úver ako bezúročný a bez poplatkov. Obratom na to bola podaná žaloba na súd, ktorú sa podarilo dotiahnuť k úspešnému výsedku. 

Krajský súd Banská Bystrica rozsudkom sp.zn. 13CoCsp/39/2020 IČS: 6119224482 zo dňa 29.04.2021 potvrdil rozsudok Okresného súdu Banská Bystrica sp.zn. 17Csp/22/2019 zo dňa 05.11.2019, ktorým bola PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o. uložená povinnosť zaplatiť poškodenému klientovi sumu 6.514,87 eur s prísl. Z odôvodnenia krajského súdu: Na to, aby bolo možné konštatovať vznik zmluvy je potrebné, aby boli splnené dva predpoklady, ktorými je existencia dvoch jednostranných právnych úkonov, ktoré keď sa stretnú a prejavy vôle v nich vyjadrené sa vzájomne kryjú, spôsobia vznik zmluvy. Ak však konsenzus pri podstatných znakoch zmluvy chýba, zmluva nevznikne. Jeden účastník zmluvného vzťahu nemôže druhému účastníkovi jednostranne „vnútiť“ povinnosť alebo právo, preto zmluva vznikne len bezvýhradným prijatím návrhu. Z uvedeného dôvodu možno konštatovať, že takúto zmluvu o spotrebiteľskom úvere nemožno považovať za uzavretú v písomnej forme, nakoľko nebol naplnený mechanizmus uzatvárania zmluvy v zmysle § 43 a § 44 Občianskeho zákonníka. Zmluva o spotrebiteľskom úvere vyžaduje, tak ako bolo vyššie uvedené, v zmysle ust. § 4 ods. 1 zákona č. 258/2001 Z. z. v znení účinnom ku dňu 07. 09. 2006 pre svoju platnosť písomnú formu