EOS KSI povinný vrátiť nezákonne prijaté zrážky zo mzdy – Advokátska kancelária Andrej Cifra & partneri

EOS KSI povinný vrátiť nezákonne prijaté zrážky zo mzdy

Krajský súd Banská Bystrica rozsudkom sp. zn. 16CoCsp/8/2021 IČS: 6620202760 zo dňa 27.05.2021 v spojitosti s rozsudkom Okresného súdu Lučenec sp. zn. 10Csp/60/2020 zo dňa 22.12.2020 uložil spoločnosti EOS KSI Slovensko, s.r.o. povinnosť vrátiť poškodenej spotrebiteľke 349 eur s prísl., ktoré boli nezákonne prijaté na základe zrážok zo mzdy vykonaných zamestnávateľom podľa dohody o zrážkach zo mzdy uzatvorenej ešte s  pôvodným poskytovateľom úveru a právnym predchodcom VÚB, a.s.

Z odôvodnenia rozsudku krajského súdu:

Odvolací súd sa stotožňuje aj s právnym záverom okresného súdu, že žalovaný nepreukázal, že oznámeniu o vyhlásení predčasnej splatnosti úveru predchádzala výzva podľa § 53 ods. 9 OZ, a teda že vyhlásenie predčasnej splatnosti úveru zo strany právneho predchodcu žalovaného nie je platné. Ak nedošlo k platnému predčasnému zosplatneniu pohľadávky, vzhľadom na ust. § 17 ods. 1 zákona č. 129/2010 Z. z. veriteľ nemohol platne previesť práva vyplývajúce zo zmluvy o spotrebiteľskom úvere na tretiu osobu, keďže jeho pohľadávka sa nestala splatnou pred termínom konečnej splatnosti spotrebiteľského úveru (viď bod 52 dôvodov napadnutého rozsudku). Keďže v konaní nebolo preukázané, že žalovaný platne nadobudol pohľadávku od svojho právneho predchodcu zo zmluvy o poskytnutí spotrebiteľského úveru, je prijatie plnenia titulom zrážok zo mzdy žalobkyne zo strany žalovaného plnením bez právneho dôvodu, ktoré zakladá bezdôvodné obohatenie tak, ako to uviedol okresný súd.