Poškodenej klientke nebankovky súd vyhovel. – Advokátska kancelária Andrej Cifra & partneri

Poškodenej klientke nebankovky súd vyhovel.

Podľa rozsudku krajského súdu v Banskej Bystrici sp. zn. 17CoCsp/58/2020 IČS: 6618204680 v spojitosti s rozsudkom Okresného súdu Lučenec sp. zn. 7 Csp/106/2018 IČS: 6618204680 bola nebankovej spoločnosti P.C.S.  uložená povinnosť vrátiť klientke 1800,04 eur s prísl.

Nebankovka nemala nárok na úroky a poplatky, ktoré neoprávnene prijala od poškodenej klientky. Z odôvodnení súdov oboch stupňov vyplýva, že žalovaná nebanková spoločnosť protiprávne jednostranne zmenila v troch zmluvách o úvere navrhované podmienky (náležitosti) oproti pôvodným zmluvným  návrhom predloženým jej zo strany  klientky. Súčasne sa zistilo, že istiny troch poskytnutých úverov boli vo všetkých prípadoch nezákonne znížené o poplatky za fiktívne služby nebankovky, a teda klientke boli úvery poskytnuté v sume nižšej ako sa v zmluvách dohodlo.