Inkasná spoločnosť, ktorá prevzala vymáhanie nárokov od banky, na súde prehrala. – Advokátska kancelária Andrej Cifra & partneri

Inkasná spoločnosť, ktorá prevzala vymáhanie nárokov od banky, na súde prehrala.

Právoplatným rozsudkom Okresného súdu Lučenec sp. zn. 13Csp/67/2020 IČS: 6120318766 zo dňa 21.09.2020 v spojitosti s rozsudkom Krajského súdu Banská Bystrica sp. zn. 17CoCsp/63/2020 zo dňa 17.03.2021 bola zamietnutá žaloba inkasnej spoločnosti Intrum Slovakia, s.r.o. o zaplatenie 530,88 eur s prísl., ktorou sa vymáhal nárok pochádzajúci zo spotrebiteľského úveru od VÚB, a.s.

Z odôvodnenia prvostupňového rozsudku: K zamietnutiu žaloby žalobcu Intrum Slovakia, s.r.o. došlo z dôvodu absencie aktívnej vecnej legitimácie žalobcu spôsobenej neplatnosťou zosplatnenia dlhu vyvolanej bezúročnosťou a bezpoplatkovosťou úveru (chybný výpočet RPMN a nezisťovanie majetkových predpokladov u dlžníka spotrebiteľa na poskytnutie úveru) a z tohto dôvodu následnej neplatnosti postúpenia pohľadávky (pohľadávka v rozsahu ako mala byť postúpená nie je splatná) a z toho vyplývajúca absencia hmotného práva na strane žalobcu.