Banka je povinná vrátiť poškodenej klientka neoprávnene inkasované úroky a poplatky. – Advokátska kancelária Andrej Cifra & partneri

Banka je povinná vrátiť poškodenej klientka neoprávnene inkasované úroky a poplatky.

Na základe právoplatného rozsudku Krajského súdu v Košiciach sp.zn. 3CoCsp/8/2020 z 16.12.2020 IČS: 7819200588 v spojitosti s rozsudkom Okresného súdu Rožňava sp.zn. 9Csp/32/2019 zo dňa 19.06.2019 bola úverová zmluva s bankou P. posúdená ako bezúročná a bezpoplatková a banka bola povinná vrátiť poškodenej spotrebiteľke bezdôvodne prijaté úroky a poplatky v sume 383,59 eur s prísl.

Krajský súd sa stotožnil s názorom okresného súdu a okrem iného konštatoval, že absencia údaju o správnej celkovej čiastke úveru má za následok bezúročnosť a bezpoplatkovosť úveru (t.j. banka nemá nárok na odplatu za úver) a spotrebiteľský úver súčasne nebol uzatvorený v písomnej forme, lebo oproti pôvodnému návrhu došlo v obsahu zmluvy ku zmene, ktorá nebola podpísaná poškodenou spotrebiteľkou.