Zrušený rozhodcovský rozsudok znamená, že nebude proti vám vedená exekúcia. Nebanková spoločnosť POHOTOVOSŤ, s.r.o. opäť prehral. – Advokátska kancelária Andrej Cifra & partneri

Zrušený rozhodcovský rozsudok znamená, že nebude proti vám vedená exekúcia. Nebanková spoločnosť POHOTOVOSŤ, s.r.o. opäť prehral.

Niektoré nebankové spoločnosti sa preslávili spôsobom podnikania, ktorý mnohých poburoval a bol označované rôznymi prívlastkami ako neetický, predátorský či úžerný. Medzi najznámejšie nebankové spoločnosti dlho patrila spoločnosť POHOTOVOSŤ, s.r.o., ktorej praktiky a kroky boli široko medializované.   Napriek všetkým kauzám, ktoré má táto nebanková spoločnosť za sebou, stále má oprávnenie na legálne podnikanie, ktoré vydáva a splnenie podmienok na jeho vydanie kontroluje Národná banka Slovenska. Naša skúsenosť z mnohých obdobných prípadov je taká, že prakticky každá zmluva o spotrebiteľskom úvere tejto spoločnosti mala zásadné právne vady, ktoré mohol klient namietnuť a použiť na svoju obranu. Zrejme aj kvôli tomu nebankové spoločnosti, a to nielen tá zmienená, uprednostňujú vymáhanie nárokov na tzv. rozhodcovských súdoch, čím znemožňujú povinnú kontrolu svojich zmlúv na štátnom súde. V prípade ak ste si vzali spotrebiteľský úver a zažalovali vás o zaplatenie na rozhodcovskom súde, potom si treba nechať bez meškania skontrolovať listiny u odborníka. Rozhodcovský spotrebiteľský rozsudok je možné zrušiť žalobou podanou do troch mesiacov od jeho doručenia na štátnom súde. Pokiaľ rozhodcovský rozsudok nenapadnete žalobou včas, potom budete čeliť exekúciu a váš dlh sa podstatne zvýši.     

Na základe úspešnej žaloby nášho klienta proti nebankovej spoločnosti POHOTOVOSŤ, s.r.o. bol zrušený napríklad aj rozhodcovský rozsudok znejúci na zaplatenie   právoplatným rozsudkom Okresného súdu Lučenec sp. zn. 10Csr/1/2020 zo dňa 08.07.2020 IČS: 6620200109 v spojitosti s rozsudkom Krajského súdu Banská Bystrica sp. zn. 43CoSr/4/2020 zo dňa 10.03.2021. Z odôvodnenia rozsudku krajského súdu: Rozhodcovská zmluva má síce povahu osobitnej zmluvy, šlo však o formulárový typ zmluvy vopred vypracovaný žalovaným ako dodávateľom a dôkazné bremeno o individuálnom vyjednaní rozhodcovskej doložky si žalovaný nesplnil, a teda nebolo preukázané, že neprijatím, resp. odmietnutím rozhodcovskej zmluvy by nedošlo k zhoršeniu postavenia žalobcu, pričom vzhľadom na súdnu prax v obdobných sporoch bolo pravdepodobné, že neuzatvorením rozhodcovskej zmluvy by žalobcovi úver poskytnutý nebol. Podľa názoru súdu prvej inštancie zdanlivá bola aj možnosť výberu spôsobu riešenia sporu žalobcom ako dlžníkom, keď žalobca ako spotrebiteľ síce mal možnosť ovplyvniť alternatívu riešenia sporu, avšak podaním žaloby v rozhodcovskom konaní žalovaným ako veriteľom stratil možnosť domáhať sa právnej ochrany pred všeobecným súdom, a teda rozhodcovská zmluva spôsobuje značnú nerovnováhu v právach a povinnostiach zmluvných strán v neprospech žalobcu ako spotrebiteľa.