Doživotné právo bývania – Advokátska kancelária Andrej Cifra & partneri

Doživotné právo bývania

Nastávajú situácie, keď sa ľudia rozhodnú počas svojho života usporiadať majetkové pomery alebo priamo rozdeliť a previesť svoj majetok na iné fyzické alebo právnické osoby. Motivácie môžu byť rôzne ako napr. predísť sporom dedičov po úmrtí poručiteľa, ušetriť  potomkom náklady za prejednanie dedičstva, či majetkovo podporiť resp. zabezpečiť aktivitu alebo osobu mimo okruhu zákonných dedičov. Pri prevode majetku za obdobných okolností vyvstáva pre prevodcu aj zásadná otázka, ako si zabezpečiť istotu doživotného bývania? Riešenie spočíva v zriadení vecného bremena doživotného užívania stavby resp. pozemku, ktoré majú prevodcovi doživotne slúžiť ako obydlie. Vecné bremeno doživotného užívania nehnuteľnosti možno zriadiť zmluvou, ale na nadobudnutie práva zodpovedajúceho vecnému bremenu je potrebný vklad do katastra nehnuteľností.  Vecné bremeno doživotného užívania nehnuteľnosti možno zrušiť za života iba písomnou dohodou, ktorú musí s úradným osvedčením (u notára resp. na matrike) podpísať samotná osoba oprávnená z vecného bremena; inak vecné bremeno zanikne až smrťou oprávnenej osoby. Dôležitým faktom je, že vecné bremeno doživotného užívania ostáva zachované bez ohľadu na zmeny vlastníka nehnuteľnosti (či už dôjde k jej predaju alebo darovaniu, alebo k nútenému predaju na dražbe v dôsledku vymáhateľných dlhov nového vlastníka nehnuteľnosti), t.j. vecné bremeno doživotného užívania trvá bez výnimky až do smrti oprávnenej osoby, pokiaľ ho táto sama za svojho života nezruší.  Zriadenie vecného bremena doživotného užívania k nehnuteľnosti ma okrem iného aj za následok, že takúto nehnuteľnosť nebude možné zaťažiť záložným právom na zabezpečenie úveru.