Rozvod a maloleté deti – Advokátska kancelária Andrej Cifra & partneri

Rozvod a maloleté deti

Podľa údajov štatistického úradu bolo v roku 2021 na Slovensku 20 618 sobášov a 8 131 rozvodov. Vytváranie a udržiavanie funkčných manželských vzťahov a rodín, ktoré majú životaschopnosť a potenciál prekonávať rôznorodé životné otrasy je a do budúcna bude výzvou, ktorej zvládanie resp. nezvládanie bude prinášať individuálne aj celospoločenské dôsledky. Fungujúcu rodinu, ktorá plní komplexné úlohy, nie je plnohodnotne možné nahradiť žiadnymi vonkajšími kompenzačnými nástrojmi. Rozvod manželstva môže uskutočniť len súd na základe návrhu jedného z manželov. Dôsledky rozchodu manželov dopadajú najťažšie na maloleté deti, ktoré sa ocitajú pred neriešiteľnou otázkou: „Prečo nemôžeme byť ďalej spolu aj s mamou aj s otcom?“ Vnútorná neistota a stres z takejto udalosti majú na život a ďalší vývoj maloletého dieťaťa dopady, ktoré aj keď ostávajú navonok skryté, nesú v sebe zárodky rôznorodých osobnostných a vzťahových problémov. Pri rozvode rodičov je potrebné vždy vyriešiť zabezpečovanie starostlivosti a výživu maloletých detí a účastníkom konania je aj kolízny opatrovník, ktorý dohliada na záujmy maloletých detí. Dobrou správou je, že súd má možnosť schváliť dohodu o výkone rodičovských práv a povinností. Inak to je, ak k dohode rodičov nedôjde, lebo potom musí túto kapitolu otázok rozhodnúť súd  …. neľahká úloha určovať rodičom  ako sa majú starať o svoje deti, pokiaľ k tomu nedospeli sami. Ak je medzi rodičmi narušená komunikácia (častý a zásadný problém) je vhodné využiť napr. služby sociálno-psychologického poradenstva, ktoré fungujú v rámci úradov práce. Neodpustené a nespracované rany, ktoré si manželia počas vzťahu navzájom spôsobili, im žiaľ neraz zastierajú zrak a nevyriešené otázky ohľadne starostlivosti o spoločné deti bývajú  zneužívané ako nástroj zjavnej či skrytej odvety voči bývalému partnerovi. Neochota rodičov preberať spoločnú zodpovednosť za  funkčné riešenie ďalšej starostlivosti o deti, prináša ako dôsledok nutnosť autoritatívneho rozhodnutia zo strany súdu.  Pre tých, ktorí sa v obdobnej situácii ocitnú môže byť upozornením i návodom myšlienka: „Kde jeden rodič vychádza zo súdnej siene ako víťaz, tam prehralo dieťa“.