Auto na úver a nekalá obchodná praktikAAA – Advokátska kancelária Andrej Cifra & partneri

Auto na úver a nekalá obchodná praktikAAA

Klient kupoval auto na úver v jednom z najznámejších autobazárov na Slovensku. Autobazár úmyselne a koordinovane postupoval tak, aby si klient nevšimol, že mu poskytnutý úver navýšili. Poskytovateľ úveru a autobazár využili nekalú obchodnú praktiku a klientovi bez jeho vedomosti zahrnuli do zmluvy aj financovanie tovaru a služieb, o ktoré nemal záujem, čím došlo k navýšeniu úveru. Nekalá praktika mala priamy dopad na úverový vzťah a proti poskytovateľovi úveru bola podaná žaloba o vydanie bezdôvodného obohatenia vo výške 1.811,52 eur (úspešne). Dňa 30.09.2021 Krajský súd Banská Bystrica v rozsudku, sp. zn.: 11CoCsp/34/2021 potvrdil Rozsudok Okresného súdu Banská Bystrica, sp. zn.: 11Csp/4/2020 „….z preskúmania žalobcom predložených zmlúv a čestných vyhlásení iných spotrebiteľov vyplýva, že postup právneho predchodcu žalovaného a predávajúceho bol v obdobných prípadoch rovnaký, zavádzajúci spotrebiteľov tak, aby si nevšimli zahrnutie predmetu financovania doplnkových služieb do zmluvy o spotrebiteľskom úvere. Tieto zmluvné dojednania preto vyhodnotil ako neplatné v zmysle § 53 ods. 5 Občianskeho zákonníka.“