Pochybenie pri dobrovoľnej dražbe – Advokátska kancelária Andrej Cifra & partneri

Pochybenie pri dobrovoľnej dražbe

Ak existujú pochybnosti o tom, či boli splnené zákonné podmienky na výkon záložného práva formou tzv. dobrovoľnej dražby môže osoba, ktorá je vlastníkom nehnuteľnosti, či dlžníkom, podať návrh na nariadenie neodkladného opatrenia, aby sa veriteľ zdržal výkonu záložného práva do času, kým všeobecný súd SR posúdi zákonnosť procesu tzv. dobrovoľnej dražby. „Aby výkon záložného práva bol realizovaný v súlade so zákonom, je nutné mať za preukázané, že podmienka existencie splatnej pohľadávky je splnená, čo možno v rámci tohto konania nie je možné jednoznačne konštatovať. Z uvedených dôvodov súd prvej inštancie správne postupoval, keď nariadil neodkladné opatrenie, aby sa žalovaný 1/ zdržal výkonu záložného práva do skončenia konania vo veci, v ktorej všetky tieto skutočnosti budú dokazované.“ (Uznesenie Krajského súdu Žilina, sp. zn.: 7CoCsp/55/2021 zo dňa 07.12.2021)