Poštová banka povinná vrátiť odplatu za úver poškodenej spotrebiteľke. – Advokátska kancelária Andrej Cifra & partneri

Poštová banka povinná vrátiť odplatu za úver poškodenej spotrebiteľke.

Podľa rozsudku Krajského súdu v Košiciach sp. zn. 2CoCsp/28/2020 IČS: 7819202040 zo dňa 29.04.2021 v spojitosti s rozsudkom Okresného súdu Rožňava sp. zn. 6Csp/81/2019 zo dňa zo dňa 12.12.2019 bola zmluva o spotrebiteľskom  úvere žalovanej Poštovej banky posúdená ako bezúročná a bezpoplatková a banka bola povinná vrátiť poškodenej klientke sumu 575,66 eur s prísl.

Z odôvodnenia krajského súdu:

Žalovaná namietala, že žalobkyňa do výpočtu celkovej čiastky zahrnula aj poplatok za poistenie, ktoré bolo podľa jej tvrdenia dobrovoľné a nebolo podmienkou pre poskytnutie úveru. Žalobkyňa na druhej strane tvrdila, že poistenie musela uzavrieť a nebolo ho možné odmietnuť. Odvolací súd preskúmal Zmluvu a zistil, že v bode 2 Zmluvy sú uvedené možnosti: základný súbor poistenia a komplexný súbor poistenia. Možnosť ,,bez poistenia“ sa v Zmluve neuvádza. Ďalej je potrebné poukázať na skutočnosť, že sama žalovaná zahrnula poplatok za poistenie do výšky splátky 71,95 €, pričom ak podľa jej tvrdenia išlo o doplnkovú službu mimo poskytnutého úveru mala poplatok za poistenie uviesť osobitne. Takéto uvádzanie údajov spotrebiteľského úveru potom pôsobí zavádzajúco a vyvoláva mylnú predstavu o celkovej čiastke úveru, pričom, tak ako to skonštatoval aj súd prvej inštancie, pri takomto zavádzajúcom uvedení podstatných údajov spotrebiteľského úveru mohlo ísť o nekalú obchodnú praktiku zo strany žalovanej banky.