Aj banky robia chyby a dokonca dosť často. Viete prečo môže stratiť banka nárok na úroky a poplatky za poskytnutý úver? – Advokátska kancelária Andrej Cifra & partneri

Aj banky robia chyby a dokonca dosť často. Viete prečo môže stratiť banka nárok na úroky a poplatky za poskytnutý úver?

Pánovi z okresu Lučenec sa zmenil život, keď v dôsledku úrazu musel podstúpiť operáciu a prišiel o prácu. Začali si mu množiť finančné problémy, ktoré sa rozhodol preklenúť úverom z banky, kým sa jeho zdravotný stav nezlepší. Žiadosť o úver 6.000 eur podal na pošte. Vtedy typické modro žlté tlačivo žiadosti o úver za neho vypísala pracovníčka  pošty, pán žiadosť iba podpísal a pracovníčka pošty odoslala žiadosť o úver na schválenie na vedenie Poštovej banky. O pár dní pána kontaktovali z pobočky pošty, že mu schválili úver iba 5.000 eur, ktorý mu už poukázali na účet a súčasne mu doručili to isté tlačivo, ktoré predtým podpísal, ale s tým rozdielom, že už obsahovalo aj doplnenú výšku schváleného úveru, výšku úroku atď. a samozrejme pečiatku a podpis osoby konajúcej za banku.  Pán úver použil a sedem rokov splácal ako sa mu dalo. Banke zaplatil veľa peňazí, banka však stále požadovala doplatiť vysokú sumu, a preto si nechal úverovú zmluvu skontrolovať v našej kancelárii. Úver bol  posúdený ako bezúročný a bezpoplatkový z dôvodov viacnásobného porušenia predpisov zo strany banky. Na súd bola v mene poškodeného klienta podaná žaloba, ktorá ho mala jednak ochrániť  pred vymáhaním niekoľkých tisíc euro, na ktoré už banka nemala nárok a súčasne mala poškodenému pánovi zabezpečiť vrátenie sumy 921 eur, ktorú banka od neho inkasovala neoprávnene.   Klienta sa podarilo ochrániť aj získať vrátenie preplatených peňazí.

Právoplatným rozsudkom Okresného súdu Lučenec sp. zn. 17Csp/37/2019 IČS: 6619201668 zo dňa zo dňa 08.06.2021 bola zmluva o spotrebiteľskom  úvere žalovanej Poštovej banky vyhodnotená ako bezúročná a bezpoplatková a banka bola zároveň povinná vrátiť poškodenému klientovi sumu 921 eur s prísl. a nahradiť mu všetky trovy právneho zastúpenia.

Z odôvodnenia rozsudku: Preskúmaním zmluvy súd zistil, že táto neobsahuje náležitosti podľa § 9 ods. 2 písmeno j) zákona č. 129/2010 Z.z. a to ročnú percentuálnu mieru nákladov a celkovú čiastku, ktorú musí spotrebiteľ zaplatiť vypočítané na základe údajov platných v čase uzatvorenia zmluvy o spotrebiteľskom úvere; uvedú sa všetky predpoklady použité na výpočet tejto ročnej percentuálnej miery nákladov. Na základe vyššie uvedeného súd konštatuje, že pokiaľ chýba alebo je uvedená nesprávne v zmluve o spotrebiteľskom úvere, čo i len jedna zákonom stanovená náležitosť, podľa zákona č. 129/2010 Z.z. je úver treba považovať za bezúročný a bez poplatkov v zmysle § 11 ods. 1 písmeno a) citovaného zákona.Žaloba bola podaná žalobcom dôvodne a zo strany žalovaného došlo k bezdôvodnému obohateniu o sumu 921,00 Eur, čo žalobca preukázal prehľadom splátok a úhrad. V dôsledku súdom konštatovanej bezúročnosti a bezpoplatkovosti spotrebiteľského úveru, ktorý bol žalobcovi poskytnutý, vznikla žalovanému povinnosť vrátiť žalobcovi majetkový prospech vo vyššie uvedenej výške, ktorý získal ako bezdôvodné obohatenie.