PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o. musel vrátiť poškodenej klientke odplatu. – Advokátska kancelária Andrej Cifra & partneri

PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o. musel vrátiť poškodenej klientke odplatu.

Podľa právoplatného rozsudku Okresného súdu Rimavská Sobota sp. zn. 6Csp/181/2016 IČS: 6916212897 zo dňa 10.12.2019 v spojitosti s rozsudkom Krajského súdu Banská bystrica sp. zn. 16CoCsp/12/2020 zo dňa 18.03.2021 bola žalovaná spoločnosť PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o. zaviazaná vrátiť poškodenej spotrebiteľke neoprávnene inkasovaná odplatu v sume 2.652,21 eur s prísl.

Z odôvodnenia rozsudku prvostupňového súdu: Súd považuje predmetnú zmluvu o úvere za bezúročnú a bezpoplatkovú z toho dôvodu, že v zmluve o spotrebiteľskom úvere je nesprávne uvedená RPMN v neprospech spotrebiteľa, pretože je nelogické, aby RPMN za úver bola nižšia ako ročná úroková sadzba úveru ako to bolo dohodnuté v tomto prípade, keď v bode 6. – údaje o schválenom revolvingovom úvere je uvedená RPMN za úver vo výške 66,12 % a ročná úroková sadzba úveru je 70,01 %, keď RPMN za úver obsahuje všetky náklady spojené s úverom. Podľa názoru súdu je ročná úroková sadzba úveru vo výške 70,01 % v zmysle § 3 Občianskeho zákonníka v rozpore s dobrými mravmi, keďže je neprimerane vysoká. Súd považuje predmetnú zmluvu za bezúročnú a bezpoplatkovú aj z toho dôvodu, že namiesto dohodnutej výšky úveru 1.500,00 Eur žalovaný strhol na akúsi odplatu za poskytnuté služby sumu 215,75 Eur a žalobkyni fakticky vyplatil len sumu 1.284,25 Eur.