Žaloba inkasnej spoločnosti EOS KSI zamietnutá, ale mohlo to dopadnúť aj úplne inak. – Advokátska kancelária Andrej Cifra & partneri

Žaloba inkasnej spoločnosti EOS KSI zamietnutá, ale mohlo to dopadnúť aj úplne inak.

Opýtajte sa nás viac v bezplatnej poradni.

Žalovanému spotrebiteľovi bol najprv doručený v rámci upomínacieho konania Okresným súdom Banská Bystrica platobný rozkaz vydaný vyšším súdnym úradníkom, na základe ktorého bol povinný zaplatiť EOS KSI dlžnú sumu do 15 dní alebo podať v rovnakej lehote odpor. Našťastie klient vyhľadal včas odbornú pomoc, v jeho mene sme podali odpor a nárok inkasnej spoločnosti súd zamietol.

Rozsudkom Okresného súdu Rimavská Sobota sp.zn. 13Csp/48/2020 zo dňa 27.10.2020 IČS: 6120298570 v spojitosti s rozsudkom Krajského súdu Banská Bystrica sp. zn. 11CoCsp/3/2021 zo dňa 18.03.2021 bola právoplatne zamietnutá žaloba EOS KSI Slovensko, s.r.o., ktorou sa domáhala peňažného nároku zo spotrebiteľského úveru uzatvoreného ešte s bankou Slovenská sporiteľňa, a.s. Z odôvodnenia rozsudku odvolacieho súdu: V zhode so súdom prvej inštancie je nevyhnutné konštatovať, že písomnú výzvu banky je potrebné považovať za hmotnoprávny úkon, pri ktorom je potrebné jeho účinnosť skúmať z hľadiska ustanovenia § 45 ods. 1 Občianskeho zákonníka, t.j. aby písomná výzva banky vyvolala zamýšľaný hmotnoprávny účinok, musí sa dostať do dispozičnej sféry adresáta. Takýto záver však vo vzťahu k žalovanej strane z vykonaného dokazovania nevyplýva, pretože žalobcom predložená doručenka nepreukazuje doručenie výzvy (ale len oznámenia o mimoriadnej spratnosti úveru) a naviac neobsahuje ani podpis. Bez doručenia písomnej výzvy do dispozičnej sféry žalovanému nemohli byť splnené podmienky ustanovenia § 92 ods. 8 zákona o bankách, a teda nemohlo dôjsť k platnému postúpeniu bankovej pohľadávky na nebankový subjekt.