Nepredloženie výzvy v súdnom konaní – Advokátska kancelária Andrej Cifra & partneri

Nepredloženie výzvy v súdnom konaní

Jedna z najväčších inkasných spoločností pôsobiacich na Slovensku neuspela v súdnom konaní proti nášmu klientovi (konanie o zaplatenie cca 9.000 eur) po argumentácii v súdnom konaní, že banka porušila podmienky pre postúpenie pohľadávky podľa zákona o bankách. Odvolací súd konštatoval: „Z vyššie uvedeného potom vyplýva, že podmienka pre platné postúpenie pohľadávky banky v zmysle ustanovenia § 92 ods.8 zákona o bankách splnená nebola. Žalobca existenciu takejto výzvy netvrdil, ani ju spolu s inými listinnými dôkazmi v priebehu konania nepredložil. Strana sporu pritom nesie zodpovednosť za výsledok sporu; musí preto zvážiť, ktoré dôkazy predloží, resp. ak ich nepredloží, musí si byť vedomá, vzhľadom na koncentráciu konania, následkov spojených s nepredložením dôkazov.“ (Rozsudok Krajského súdu Banská Bystrica, sp. zn.: 11CoCsp/11/2023 zo dňa 24.08.2023)