Poskytovateľ úveru porušil zákon pri skúmaní bonity žiadateľa o úver – Advokátska kancelária Andrej Cifra & partneri

Poskytovateľ úveru porušil zákon pri skúmaní bonity žiadateľa o úver

Unesenie dôkazného bremena pri preukazovaní posúdenia schopnosti splácať úver zaťažuje žalobcu v súdnom konaní. Veriteľ si túto povinnosť nesplnil dôsledne a obrana spotrebiteľa v súdnom konaní bola úspešná. „Pre konštatovanie splnenia povinnosti veriteľa postupovať s odbornou starostlivosťou pri posudzovaní schopnosti spotrebiteľa splácať úver, je potrebné nielen získanie potrebných informácií (zistením príjmov a výdavkov, nahliadnutím do príslušného registra), ale aj ich správne a presné vyhodnotenie a adekvátne prihliadnutie na ne pri prijatí záveru o schopnosti resp. neschopnosti spotrebiteľa splácať úver. Z vykonaného dokazovania takéto konanie pôvodného žalobcu nevyplynulo, práve naopak. Formálne vykonané nahliadnutie do registra jednoducho nestačí“. (Rozsudok Okresného súdu Košice II, sp. zn.: 18Csp/53/2021 zo dňa 19.05.2023)