Nie je výzva ako výzva – Advokátska kancelária Andrej Cifra & partneri

Nie je výzva ako výzva

Pri postupovaní pohľadávky z banky na nebankovú spoločnosť musí byť dodržaný Občiansky zákonník, ako aj zákon o bankách. Najvyšší súd Slovenskej republiky v rozsudku sp. zn. 2Cdo/266/2020 zo dňa 31.3.2022 v konkrétnostiach uviedol, že z ustanovenia § 92 ods.8 zákona o bankách vyplýva: „Obsah ustanovenia § 92 ods. 8 veta prvá zákona o bankách predpokladá výlučnú a samostatnú písomnú výzvu banky, že je jej klient v omeškaní so splnením čo len časti svojho záväzku. Skrz spotrebiteľského charakteru dojednanej zmluvy o úvere nemožno prisvedčiť oznámeniu o mimoriadnej splatnosti úveru aj charakter výzvy v zmysle § 92 ods. 8 zákona o bankách.“ (Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, sp. zn. 2Cdo/266/2020 zo dňa 31.03.2022)