Obsahová závislosť kúpnej a úverovej zmluvy – Advokátska kancelária Andrej Cifra & partneri

Obsahová závislosť kúpnej a úverovej zmluvy

Dojednanie výšky úveru v kúpnej zmluve na auto je následne záväzné aj pre zmluvu o úvere. Poskytovateľ úveru spoločne s autobazárom však využili nekalú obchodnú praktiku a obsahovú závislosť zmlúv ignorovali. Vzájomný obsahový súvis nakoniec musel posudzovať Najvyšší súd Slovenskej republiky, ktorý nám dal za pravdu. „Dovolací súd konštatoval, že v zmysle § 52a ods. 2 OZ vyplýva jednoznačná závislosť týchto zmlúv, čo nerozporovali ani súdy nižšej inštancie. Avšak dovolací súd je toho názoru, že pokiaľ v zmysle § 52a ods. 2 OZ je daná vzájomná zmluvná závislosť, tak táto závislosť musí byť zrejmá aj z obsahu dojednaných zmlúv, a teda nesmie byť vzájomné dojednanie takýchto zmlúv odlišné“ (Uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, sp. zn.: 7Cdo/106/2023 zo dňa 25.07.2023)