(Ne)súlad činnosti banky som zákonom – Advokátska kancelária Andrej Cifra & partneri

(Ne)súlad činnosti banky som zákonom

Pri postupovaní pohľadávok banky nemožno zo strany bánk opomínať špeciálne právne predpisy. Spotrebiteľ musí byť preukázateľne informovaný o zásadných zmenách týkajúcich sa úverového vzťahu. Odvolací súd: „dospel k záveru, že ustanovenie § 92 ods.8 zákona o bankách predpokladá pre platné postúpenie pohľadávky banky na iný subjekt osobitnú výzvu banky klientovi, že je v omeškaní so splatením čo i len časti svojho peňažného záväzku; touto výzvou nie je (nemôže byť) výzva banky podľa ustanovenia § 53 ods.9 Občianskeho zákonníka ani oznámenie o vyhlásení úveru za predčasne splatný; tieto predpoklad samostatnej výzvy podľa ustanovenia § 92 ods.8 zákona o bankách nespĺňajú“ (Rozsudok Krajského súdu Banská Bystrica, sp. zn.:11CoCsp/11/2023 zo dňa 24.08.2023)