Úspech klientky: úspešná procesná obrana klientky – Advokátska kancelária Andrej Cifra & partneri

Úspech klientky: úspešná procesná obrana klientky

Na základe úspešného zastupovania klientky v súdnom konaní o zaplatenie cca 25.000 eur došlo k zamietnutiu žaloby vymáhačskej spoločnosti. Z dokazovania v súdnom konaní vyplynulo, že veriteľ porušil svoje povinnosti posudzovať schopnosť spotrebiteľa splácať úver a nemohol úver predčasne zosplatniť a ani postúpiť na iný subjekt. „Súd nesúhlasí s názorom žalobcu, ktorý tvrdí, že zo znenia § 11 ods. 2 Zákona o spotrebiteľských úveroch vyplýva, že v prípade, ak veriteľ nahliadol do úverového registra, nedošlo k porušeniu jeho povinnosti veriteľa s odbornou starostlivosťou skúmať schopnosť spotrebiteľa splácať úver. Toto ustanovenie upravuje iba situácie, ktoré treba považovať za hrubé porušenie povinnosti veriteľa skúmať bonitu spotrebiteľa s odbornou starostlivosťou. Pritom nemožnosť zosplatnenia úveru nastáva už pri porušení povinnosti skúmať bonitu s odbornou starostlivosťou.“ (Rozsudok Okresného súdu Košice II, sp. zn.: 18Csp/53/2021 zo dňa 19.05.2023)