Súd zamietol žalobu vymáhačskej spoločnosti o 7.196 eur – Advokátska kancelária Andrej Cifra & partneri

Súd zamietol žalobu vymáhačskej spoločnosti o 7.196 eur

Základnou povinnosťou veriteľa pri poskytovaní spotrebiteľského úveru je posúdenie schopnosti spotrebiteľa splácať spotrebiteľský úver s odbornou starostlivosťou. Zmyslom tejto zákonnej povinnosti je jednak ochrana spotrebiteľa pred negatívnymi ekonomickými (i sociálnymi) následkami v prípade, že by mu bol poskytnutý úver, ktorý by nebol schopný splácať, a tiež predstavuje určitú záruku pre veriteľa, že dosiahne účel (návratnosť) poskytnutého úveru. „Vo vzťahu k predmetnej povinnosti veriteľa musí veriteľ získať dostatočné informácie potvrdzujúce platobnú schopnosť spotrebiteľa, pričom toto overenie môže byť uskutočnené prostredníctvom potvrdení o jeho finančnej situácii, ako sú potvrdenia o príjmoch, výdavkoch, výpisy a pohyby na bankových účtoch, daňové výmery a podobne.“ (Rozsudok Krajského súdu Banská Bystrica, sp. zn.: 17CoCsp/21/2023 zo dňa 31.01.2024)