Nárok inkasnej spoločnosti z bankového úveru na zaplatenie 15.910,34 eur súd zamietol – Advokátska kancelária Andrej Cifra & partneri

Nárok inkasnej spoločnosti z bankového úveru na zaplatenie 15.910,34 eur súd zamietol

Opýtajte sa nás viac v bezplatnej poradni.

Klient v roku 2016 uzavrel s bankou S. spotrebiteľskú úverovú zmluvu. Jeho manželka v roku 2019 vážne ochorela a v dôsledku jej dlhodobej práceneschopnosti nastal v rodine s dvoma maloletými deťmi výpadok príjmov rádovo v sume niekoľko 100 eur mesačne. Napnutý rodinný rozpočet a náhle zníženie príjmov spojené s nezmenenými výdavkami vyvolalo hrozbu osobného bankrotu. Rodina klienta nemala dostatok peňazí na úhradu všetkých záväzkov a aj banka koncom  roku 2019 začala žiadať predčasné splatenie celej dlžnej sumy. Dňa 10.02.2021 prevzal klient platobný rozkaz vydaný Okresným súdom Banská Bystrica (súd príslušný na vydávanie platobných rozkazov na zaplatenie dlžnej sumy pre celé územie Slovenskej republiky v tzv. upomínacom konaní). Platobný rozkaz mu ukladal povinnosť zaplatiť inkasnej spoločnosti E., ktorá prevzala pohľadávku od banky, sumu 15.910,34 eur s prísl. do 15 dní od doručenia platobného rozkazu alebo podať v rovnakej lehote 15 dní odpor na súde. Klient v čas vyhľadal našu odbornú pomoc a voči platobnému rozkazu sme v jeho mene v 15 dňovej lehote podali odpor. Pokiaľ by vecne odôvodnený odpor nebol podaný súdu do 15 dní, vec by skončila na exekúcii, čo by malo pre klienta zrejme za následok až osobný bankrot. Okresný aj krajský súd po niekoľko mesiacov trvajúcom súdnom konaní uznali argumenty, ktoré sme predniesli na obranu klienta a žaloba inkasnej spoločnosti z bankového úveru o zaplatenie 15.910,34 eur s prísl. bola nakoniec v celom rozsahu zamietnutá.  Z odôvodnení súdov vyplynulo, že postup nadobúdania bankovej pohľadávky inkasnej spoločnosti obchádzal zákon. Pochybenie banky na začiatku úverového vzťahu pri skúmaní bonity spotrebiteľa jej znemožňovalo pohľadávku platne postúpiť tretiemu subjektu bez bankového oprávnenia. Aj napriek tomu banka pristúpila k postúpeniu a inkasná spoločnosť podala proti klientovi žalobu o 15.910,34 eur. Preto súd žalobu inkasnej spoločnosti zamietol. „Ako bolo zistené súdom prvej inštancie, príjem žalovaného bol nižší a existujúce úverové zaťaženie, najmä existujúcimi úvermi od nebankových spoločností, pričom právny predchodca tiež vôbec neprihliadal na sociálne pomery žiadateľa, jeho výdavky a vyživovacie povinnosti“ (Rozsudok Krajského súdu Trenčín, sp. zn.: 6CoCsp/43/2021 zo dňa 30.11.2021)